Bij de laatste raadsvergadering van 2022 werd Hart voor Den Haag-motie Neem Bellevue in ontwikkeling aangenomen. Door dit voorstel van raadslid Arjen Dubbelaar die door een meerheid van de gemeente werd gesteund, kunnen er alsnog 1200 woningen in aanbouw genomen worden bij Den Haag Centraal.

Motie: Neem Bellevue in ontwikkeling

Indiener: Richard de Mos, Hart voor Den Haag

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022,

ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake programmabegroting 2023-2026 (RIS313463).

Constaterende dat,

  • de ontwikkeling van de Bellevue-locatie stil ligt;

Overwegende dat,

  • de ontwikkelende partijen hebben aangegeven dat het hanteren van de oorspronkelijke bouwhoogte in de PUK (185 meter exclusief kroon) voor hen aanleiding zou zijn om de planontwikkeling weer op te starten.

Verzoekt het college,

  • het planuitwerkingskader voor de Bellevue locatie vast te stellen met de oorspronkelijke bouwhoogte, in afwijking van het geamendeerde raadsbesluit (RIS309865),

En gaat over tot de orde van de dag.

Richard de Mos                                                                Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag                                                       Hart voor Den Haag