Voorzitter,
Voor u staat een trots man!
Bijna 33.000 mensen gaven mijn partij op 21 maart het vertrouwen en maakte Hart voor Den Haag / Groep de Mos de grootste partij in een sterk versplinterd politiek landschap.
Hiermee begon ook direct de uitdaging om – in sommige gevallen sterk verschillende – partijen bijeen te brengen voor de vorming van een coalitie.
Mijn partij prijst zich gelukkig dat we voor die coalitievorming hebben kunnen leunen op de nationale politieke zwaargewichten Hans Wiegel en Edith Schippers.
Wiegel kreeg de opdracht om te onderzoeken hoe er een stabiel en ambitieus college gevormd kan worden, met voldoende draagvlak in de gemeenteraad, waarbij recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. Vrijwel alle partijen in dit huis hebben bij de verkenner aangegeven het logisch te vinden om de verkenning te starten met de vier grootste partijen; te weten Hart voor Den Haag / Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks.
Voorzitter,
Zo geschiedde!
Onder strakke regie van Edith Schippers zijn de daadwerkelijke inhoudelijke onderhandelingen begonnen. Lastige momenten, moeilijke gesprekken, moeizame stapjes vooruit, dichtslaande deuren….voorzitter, het heeft allemaal de revue gepasseerd. Maar het verantwoordelijkheidsgevoel om de mooiste stad van Nederland verder vooruit te helpen zorgde er iedere keer weer voor dat partijen over hun eigen schaduw konden stappen en niet bleven hangen in het eigen gelijk.
Ik zei het bij de presentatie van het coalitieakkoord in de stadskwekerij al: dit akkoord had er niet geweest zonder mevrouw Schippers. Zij vroeg door, bood compromissen en oplossingen aan en hield de partijen – soms met een kleine pittstop – aan tafel.
Als dank wil ik haar – namens alle coalitiepartijen – nu een ”Haags Jantje” aanbieden, zodat ze met enige weemoed nog eens aan ons kan denken.
Voorzitter,
Dan nu over de inhoud van het coalitieakkoord zelf.
Allereerst wil ik daarbij alle partijen danken die voor inbreng aan de onderhandelingstafel hebben gezorgd. Naast alle partijen in dit huis wil ik al die mensen en organisaties uit de stad danken die hebben meegedacht bij de totstandkoming van dit coalitieakkoord.
Het is een coalitieakkoord geworden dat een ‘Feest der herkenning’ is voor de partijen die deelnemen aan deze coalitie.
Voor Groep de Mos waren de kernthema’s in haar verkiezingsprogramma:
  • Een leefbare stad;
  • Een bereikbare stad;
  • Een ondernemende stad;
  • En een veilige stad.
Qua leefbaarheid gaan we in investeringsgebieden samen met bewoners en ondernemers experimenteren hoe we de leefbaarheidseffectenrapportage kunnen inzetten; zodat er in wijken voldoende groen- speel- en parkeervoorzieningen blijven. Daar waar het de leefbaarheid en het karakter van de buurt aantast roepen we woningsplitsing een halt toe.
Als wethouder Buitenruimte mag ik werk maken van het heropenen van de gracht bij het Piet Heinplein, zodat er een mooie looproute en ruimte voor terrassen ontstaat richting het Zeeheldenkwartier. Na het opknappen van de wijken Bezuidenhout-Oost en Kraayenstein gaan we gefaseerd door met het opknappen van Nieuw-Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve.
Qua bereikbaarheid heeft Groep de Mos gezorgd voor keiharde investeringen in het wegennet; Een ongelijkvloerse kruising Lozerlaan – Erasmusweg; een onderdoorgang bij het altijd drukke Hildebrandplein; het verbeteren van de verkeersstroom bij de 7-sprong. Ook kennen we revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van betaald parkeren: waarvan we de uitbreiding een halt hebben toegeroepen
  • Geen betaald parkeren zonder draagvlak; het bestaande vergunningenbeleid wordt geëvalueerd op basis van effectiviteit en draagvlak;
  • Met je bewonersvergunning parkeren in een groter gebied;
  • 20% meer bezoekersuren en bijkopen wordt goedkoper;
  • Langer parkeren in de Keizerstraat en op de Denneweg;
  • Pilot dubbeltje parkeren wordt voortgezet en bij positieve beoordeling uitgebreid;
  • En we gaan gewoon betaald parkeren terugdraaien; de uitbreiding van vergunningparkeren op niet-marktdagen in delen van Transvaal en de Schilderswijk wordt teruggedraaid; Scheveningen mag middels een draagvlakonderzoek kiezen of vergunningparkeren in Haven- Geuzen- en Statenkwartier wordt teruggedraaid.
Qua ondernemen moet het ook makkelijker gaan in deze stad. Het aanvragen van vergunningen wordt zo simpel mogelijk gemaakt. Er komt een vast aanspreekpunt bij de gemeente hiervoor. Ook vragen we de gemeentelijke ombudsman om zich explicieter voor het ondernemersbelang in te zetten.
Ook op dat andere speerpunt van Groep de Mos, Veiligheid, zetten we woorden om in daden: Het strafbaar stellen van straatintimidatie, het opleggen van gebiedsverboden, het opleggen van huisverboden bij huiselijk geweld, aandacht voor het bestrijden van loverboys, meer handhavers, het vereenvoudigen van het doen van aangifte, het zomaar wat zaken die we hebben geregeld!
Voorzitter,
Uit de dikke ambitiebundel dat coalitieakkoord heet, hebben we ook voor de minderbedeelden veel goeds: de armoedevoorzieningen blijven kaarsrecht overeind staan en er komt een actieplan tegen eenzaamheid. We gaan de komende maanden en jaren aan de slag om het coalitieakkoord verder uit te werken.
Voorzitter,
Ik heb daarbij een rotsvast vertrouwen in het wethoudersteam dat er nu staat. Er is respect voor alle teamleden. We hebben er zin aan om onze mooie stad – samen met de mensen in stad – verder vooruit te helpen.
Eigen persoon / handreiking raad
Tegen u als raad wil ik eindigen met een persoonlijke noot.
Voor u staat een dienaar van de stad. Een man die de druk op zijn schouders voelt om het als wethouder en partijleider van de grootste partij goed te doen voor de stad en haar inwoners.
Ik wil daarbij nadrukkelijk ook uw wethouder zijn
Van NIDA tot de PVV

Van CU/SGP tot de Haagse Stadspartij

Ik hoop samen met u als hoogste orgaan, de raad, op te mogen trekken en zal u daarbij tegemoet treden met een open houding.
Dank u wel

Lees hier onze behaalde punten!