Voorzitter,

Eindelijk daar is ie dan; de verkeersvisie Scheveningen.

Met veel tromgeroffel dat dit stuk breed gedragen wordt op Scheveningen, doordat heerlijk geparticipeerd is door de burgerij; de zogenaamde Haagse Kracht.

Ons oor hoort echter anders: De Henry Ford methode – u kunt een kleur kiezen, als ie maar zwart is – schijnt te zijn toegepast.

Ons is ter ore gekomen dat men op punten niet open kon discussiëren in de denktanks, maar slechts kon kiezen uit opties welke werden gepresenteerd vanuit de gemeente.

Onze vragen:

Klopt dit?
Heeft u de bereidheid om de hele werkwijze / gespreksverslagen over en met de denktanks naar de raad te doen toekomen?
Zijn de initiatieven van de VVD en Groep de Mos aan de denktanks voorgelegd? Zo ja, hoe zijn die besproken? Want in de inleiding worden deze stukken zelfs niet genoemd als vertrekpunt van de visie.
Bij de kritiekpunten van de deelnemers aan de inspraaksessies mist men concrete actiepunten ‘Het grote bezwaar is dat de visie nog een hoog wens- en droomgehalte heeft’. Waarom is deze kritiek niet weggenomen?
Voorzitter,

De visie vraagt de raad in te stemmen met negen punten, waarvan bij zes punten wordt gevraagd om in te stemmen met iets wat nog nader uitgewerkt moet worden, waarbij op één punt in overleg gegaan moet worden met een wijkberaad en waar er op één punt nog een integrale verkeersstudie moeten worden uitgevoerd.

Een gebrek aan daadkracht is hier een terechte constatering!

Van een verkeersvisie, waar de raad lang, heel lang, op heeft moeten wachten, had men mogen verwachten dat er één duidelijk uitgewerkt voorstel had gelegen.

 

Voorzitter,

We weten dat dit college anti-auto is, maar het is echt wensdenken dat bezoekers, waarvan dit stadsbestuur er maar liefst 8 miljoen meer van wil hebben, de auto laten staan en op de fiets of met het OV komen.

Zo is van Duitsers bekend dat zij graag fietsen meenemen, maar ze komen altijd met gemotoriseerd vervoer naar ons toe. Bij vele andere bezoekers van Scheveningen ligt dit niet anders.

Ook de te verwachten groei van het aantal inwoners op Scheveningen en de daaraan gekoppelde bouwprogramma’s zijn niet meegenomen.

Het stelt ons dan ook teleur dat het college weigert om ons initiatief, om bij alle bestaande en toekomstige bouwprojecten die invloed hebben op de bereikbaarheid een verkeersparagraaf toe te voegen, uit te voeren.

 

Voorzitter,

De wethouder liet in het AD van 25 november optekenen dat hij zich niet liet opjagen en dat hij ‘tijd wilde winnen’.

Beter had geweest om alle tijd te benutten voor het presenteren van een echte lange termijn visie; inclusief eindresultaten van onderzoeken, bijbehorende kosten en investeringsfondsen.

Waar is hét lef geweest om de raad echte keuzes voor te leggen?

Zo wil het college het zoekverkeer te lijf gaan met betaald parkeren; maar wordt de oorzaak ‘de mensen weten – mede door invoering van éénrichtingsverkeer de weg niet op Scheveningen’ niet aangepakt.

Waarom is het herinvoeren van tweerichtingsverkeer op de boulevard niet onderzocht? Toch een item dat in ons bereikbaarheidsonderzoek vele malen is genoemd.

We hadden verzocht om de kosten van het herstellen van het tweerichtingsverkeer op de boulevard te onderzoeken. Helaas is veel tijd verloren, zonder dat deze optie is onderzocht.

Groep de Mos wil graag dat de optie van herinvoeren van het tweerichtingsverkeer op de boulevard alsnog wordt onderzocht; neem dan direct de mogelijkheid van een parkeergarage onder de boulevard mee bij de kosten / baten analyse; bij de Scheveningse slag erin, bij de haven eruit. Graag een reactie van de wethouder.

Het betaald parkerenspook doemt dus ook op in de ‘verkeerd visie’ van de wethouder, die hiermee het tekort aan parkeerplaatsen wil ledigen. Logisch; want er zijn bij de herinrichting van de boulevard zo’n 600 parkeerplaatsen gesneuveld, zonder dat deze gecompenseerd zijn.

Groep de Mos wil eerst compensatie van verdwenen parkeerplaatsen, voordat we ook maar met één woord reppen over het uitbreiden van betaald straatparkeren.

Dus wilt u, ala Katwijk (663 plaatsen), serieus kijken naar een parkeergarage onder de boulevard?
Komt die parkeergarage op het noordelijk havenhoofd er nou eindelijk?
U trekt de betaald parkeren kaart; maar waarom zijn er geen enquêtes uitgezet in de gebieden die u voor ogen heeft, zodat de uitslagen daarvan meegenomen konden worden in het nu voorliggende stuk? In ons initiatief beschrijven wij ook de kritiek op betaald parkeren vanuit Wijkberaad Duindorp; het biedt volgens hen geen uitkomst voor de parkeerdruk.
Ook de kritiek op het maximumduur voor parkeren is niet opgenomen in de verkeersvisie; zo ondervinden ondernemers in de Keizerstraat en aan de Zwolsestraat, maar ook de bewoners in alle betaald parkeerzones, hinder van deze parkeervorm, die bij i-parking omzeild kan worden. Met de mobiele telefoon kan namelijk eenvoudig verlengd worden. Waarom geen afspraken hierover gemaakt met parkeerbeheerders?
Schiet het betaald parkeren idee niet totaal zijn doel voorbij en moet er niet gekeken worden of dit alleen op de zondagen en in het zomerseizoen moet gelden?
Waarom is betalen per minuut niet serieus onderzocht?
Voorzitter,

Wat ons ook tegengevallen is; is dat na zo lang wachten geen beter beeld is geschetst hoe men de verkeersstromen naar Scheveningen goed wil reguleren door middel van dynamisch verkeersmanagement.

Welke maatregelen zijn nodig om het verkeer vanaf de snelwegen goed door te laten stromen? Waar tunnels? Waar fly-overs?
Waarom niet bij de visie waar ongelijkvloerse kruisingen hadden moeten komen voor een betere doorstroming? Bijvoorbeeld bij de Scheveningseweg – Prof. Teldersweg
Gevolgen versmallen Noordwestelijke Hoofdroute? In diverse stukken wordt de Lozerlaan als schakelroute genoemd; daar sluit de Machiel Vrijenhoeklaan op aan en die gaat men juist versmallen.
Begin november; spektakel in de media – ongelijkvloerse kruisingen rond de Zwolsestraat. Mooi, maar waarom staat het niet in de visie? Hoe gaat dit betaald worden?
Voorzitter,

Dan de Westduinweg.

Ook daar is het resultaat, na 1,5 jaar tijd winnen, weer een onderzoek. Laten we vandaag gewoon besluiten dat we de al overbelaste Westduinweg gewoon tramvrij laten.

Als we toch bezig zijn; maak – nu de hellingbaan terugkomt – de Van Bergenstraat éénrichtingsverkeer.

Maak de Lindoduinrotonde werkend door heel snel de rotonde Duinstraat – Scheveningseweg te realiseren.

En wat zijn gezien het tankstation aldaar de mogelijkheden voor een rotonde aan het einde van de Statenlaan?

 

Voorzitter,

Zat er dan zoveel azijn in mijn gerstenat dat ik niets positiefs te melden heb? Natuurlijk niet; gerstenat moet je goed getapt en op de juiste temperatuur tot je nemen.

In de verkeersvisie zitten natuurlijk ontzettend veel punten die Groep de Mos in haar bescheiden initiatiefvoorstel had opgenomen.

We zijn het eens dat er snel wat moet gebeuren bij de kruising Duinstraat – Scheveningseweg.

We delen de mening rondom het realiseren van meer P+R voorzieningen.

Speciale routes voor vrachtverkeer; perfect!

De term van de wethouder; ‘Het is een kwestie van goed organiseren’ – delen wij.

Hoe zit het daarbij met goed opgeleide lokale verkeersregelaars?

 

Van een zeer bekende grote visboer begrepen wij dat het verkeer op drukke dagen bij de visafslag vaak vast komt te staan omdat verkeersregelaars, die veelal niet uit Scheveningen komen, maar wat aanmodderen.

Kan de wethouder toezeggen dat hier lokale en goed opgeleide verkeersregelaars komen?

Al die kleine ingrepen hadden anderhalf jaar geleden met het aannemen van ons initiatiefvoorstel al afgetikt kunnen worden.

Maar de wethouder maakte ons lekker: Houd jullie voorstel vast; we komen met een visie, met iets groots!

Dat grotere eindresultaat ontbreekt. Bovendien missen we ons speerpunt; tweerichtingsverkeer op de boulevard en kunnen wij maar moeilijk leven met betaald parkeren.

Daarom roepen wij de wethouder op om terug te keren naar de tekentafel om zijn werk af te maken, ons daarbij te betrekken en voor het meireces met een sterk verbeterde versie te komen.