Voorzitter,

Het is ruim anderhalf geleden dat Groep de Mos en de VVD beiden een initiatiefvoorstel indienden om de bereikbaarheid van Scheveningen op de korte termijn te verbeteren.

Wethouder De Bruijn wilde méér; hij wilde een heuse verkeersvisie voor Scheveningen.

Na lang wachten, presenteerde de wethouder in november zijn epistel.

‘Dit is geen visie en geen oplossing voor de verkeersproblemen’, stelde CDA-er Pluimgraaf tegenover Omroep West.

Tegenover hetzelfde medium stelde collega Worsdorfer ‘Er staan zeker goede puntjes bij, maar het zijn slechts kleine ingrepen. Het is geen visie voor de langere termijn. Echte knelpunten worden niet opgelost’.

 

Voorzitter,

Deze partijen hebben natuurlijk he-le-maal gelijk; daarom wordt straks hun stemgedrag ook zo belangrijk.

Want natuurlijk moet er een visie komen met een midden- en lange termijn, mét een stip aan de horizon: daarom de volgende motie

Verzoekt het college:

 • om alsnog met een midden- en lange termijnvisie aangaande de verkeersafwikkeling op Scheveningen te komen;
 • geldbedragen en tijdspaden naar realisatie te koppelen aan die midden en lange termijnvisie
 • de Raad hier vóór het zomerreces over te informeren

Motie mede ondertekend door de heer Vermeer (PVV)

 

Voorzitter,

Het college heeft – een beetje erg sneaky – ook van de gelegenheid gebruik maakt om een oud-collegeplannetje uit 2009 op te poetsen: betaald parkeren langs de hele kuststrook.

Waar is die Haagse Kracht hierbij gebleven?

In 2011 werd betaald parkeren afgewezen door bewoners van Scheveningen-Dorp, West en Havenkwartier Noord.

In 2015 was er bij een enquête een ‘no-go’ voor betaald parkeren in het Havenkwartier, Vissersbuurt en Kompasbuurt.

De ChristenUnie / SGP dient zo een motie in over een draagvlakpeiling parkeren Havenkwartier en Geuzenwijk, die wij van harte ondersteunen.

Maar wij willen nog een stapje verder gaan, zeker ook omdat men betaald parkeren wil invoeren zonder dat verdwenen parkeerplaatsen zijn gecompenseerd en zonder dat er onderzoek is gedaan of het op Scheveningen bestaande zoekverkeer niet veroorzaakt wordt door het invoeren van eenrichtingsverkeer.

Daarom de volgende motie

Verzoekt het college het betaald parkeren idee mee terug te nemen naar de tekentafel en eerst te zorgen voor:

 • een onderzoek naar de effecten van het eenrichtingsverkeer;
 • een compensatie voor de verdwenen parkeerplaatsen;
 • het meten van draagvlak voor betaald parken

Nu we het toch over eenrichtingsverkeer hebben, anders dan ons initiatiefvoorstel verzoekt, weigert het college de effecten van het laten terugkeren van tweerichtingsverkeer op de Boulevard te onderzoeken. Dat bevreemd ons, omdat wij als voorstanders van een terugkeer van tweerichtingsverkeer, vragen om een onderzoek, waarvan de uitkomst voor ons dus zowel positief als negatief kan zijn.

Daarom een motie:

Verzoekt het college:

 • de effecten van het laten terugkeren van tweerichtingsverkeer op de Boulevard te onderzoeken;
 • de uitkomsten aan de Raad te doen toekomen

Deze motie wordt mede ondertekend door de heren Worsdorfer (VVD), Rogier (CDA) en Grinwis (CU/SGP)

Meteen maar even een motie om het groeiende tekort aan parkeerplaatsen in de toekomst te ledigen – ala Katwijk, waar men heeft laten zien dat het kan

Verzoekt het college:

 • de mogelijkheden van een parkeergarage onder de Boulevard; bij de Scheveningse slag erin, bij te haven eruit, te onderzoeken;
 • de resultaten van dit onderzoek aan de Raad te doen toekomen

 

Voorzitter,

Dit college heeft de ambitie om jaarlijks 8 miljoen meer toeristen naar Scheveningen te halen; van 14 naar 22 miljoen toeristen per jaar.

Maar ze heeft geen idee hoe ze deze ambitie qua verkeersafwikkeling op het nu al overbelaste Scheveningse wegennet gaat verwerken. Hoeveel meer autobewegingen neemt deze ambitie bijvoorbeeld met zich mee? Hoeveel meer parkeerplaatsen zijn er nodig.

Motiveer die toeristen om op de fiets te gaan zegt links Den Haag; daar zijn wij niet tegen voorzitter.

Maar van Duisters is bekend dat zij – zeker in gevallen van haast – fietsen graag meenemen, maar dat ze, zoals de meeste andere toeristen, met gemotoriseerd vervoer komen.

Daarom de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • te komen met een plan van aanpak hoe men jaarlijks 8 miljoen meer toeristen wil gaan opvangen op Scheveningen, ook qua verkeersafwikkeling;
 • en de Raad over de uitkomsten hiervan te informeren

 

Voorzitter,

Zolang de wethouder blijft vasthouden aan het rucksichtslos invoeren van betaald parkeren langs de gehele kust en aan zijn weigering om te komen met een midden- en lange termijn visie en de effecten van een terugkeer van tweerichtingsverkeer te onderzoeken, kunnen wij geen steun uitspreken aan zijn verder sympathieke voorstel.

Op de korte termijn zijn de initiatiefvoorstellen van Groep de Mos en de VVD, waar we voor zullen stemmen, dan betere startdocumenten.

Overigens omarmde de wethouder de meeste voorstellen, die wij in ons initiatiefvoorstel hebben gedaan. We rekenen derhalve op brede steun vanuit de raad.

Mijn waardering wil ik uitspreken naar VVD-collega Worsdorfer, die met dezelfde passie als mijn fractie heeft lopen te buffelen voor een beter bereikbaar Scheveningen.

Tenslotte,

Zijn wij blij met de toezegging van de wethouder om in te zetten op lokale en goed opgeleide verkeersregelaars.

Vanuit de bewonersorganisatie Havenkwartier ligt daar nog de wens, om deze wijk beter te betrekken bij het draaiboek Verkeersregelaars. Zo wil men het instromende verkeer tijdens drukke dagen begeleiden. Daarom een motie

Verzoekt het college:

 • het Havenkwartier beter te betrekken bij het draaiboek Verkeersregelaars;
 • de Raad van de uitkomsten hiervan te informeren

Deze motie is mede ondertekend door de collega’s Worsdorfer (VVD), Rogier (CDA) en Grinwis (CU/SGP)

En voorts zijn wij van mening dat het idee van een trambaan over de Westduinweg geprullemandeerd moet worden