Voorzitter,

 

Laat ik beginnen met een relativeringsmomentje!

Vandaag is de laatste begrotingsbehandeling waar dhr. Van Aartsen als burgervader bij aanwezig zal zijn.

En we hebben potdomme wat robbertjes met elkaar uitgevochten. O.a. over het verbod op Twitterij.

Maar zoals zo vaak in de politiek kunnen mensen – die politieke twisten hebben – elkaar heel erg aardig vinden.

Zo aardig dat het niet in 140tekens te vatten is.

Daarom een kleine geste

– niet in uw schoen

– want roetveegpieten waar u in gelooft bestaan niet

– maar zo in de hand.

Een boekje met de titel: ‘Helemaal gestoord van Twitter’; zodat u nog eens aan mij kunt denken!

 

Dan de begroting voorzitter,

 

De wijzer van de klok tikt langzaam voort naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Hoe het er nu uitziet zullen vele kiezers wéér teleurgesteld zijn in de partij waarop zij hebben gestemd.

Dit College beloofde bij haar aantreden 10.000 extra banen te realiseren.

Helaas blijft de werkloosheid zorgelijk met bijna 9 procent méér werkzoekenden dan op het moment dat dit College aantrad.

Er zijn 45.000 mensen werkloos en het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering is gestegen naar meer dan 25.000.

Alle reden voor wethouder De Bruijn om 100 miljoen euro extra te steken in het oplossen van de werkloosheid in de stad.

Ook nu weer wordt de financiële inzet niet gekoppeld aan de geambieerde hoeveelheid te realiseren banen.

Daarom een motie uit de oude doos:

 

Verzoekt het College om de miljoenen die worden gebruikt voor het oplossen van de werkloosheid niet alleen op hoofdlijnen te oormerken, maar de financiële inzet per deelprogramma te koppelen aan de geambieerde hoeveelheid te realiseren banen

 

Meegetekend door:

SP, PVV, PvdE, Gr. Okcuoglu, PvdD

 

Voorzitter,

Met onder meer onze voorstellen die hebben geleid tot een groeidebat met ondernemers

en het betrekken van ondernemers uit de Schilderswijk voor het realiseren van banen voor jongeren aldaar,

hebben we bewezen constructief mee te denken met het helpen scheppen van banen.

Waar keihard banen nodig zijn, is binnen het onderwijs.

De wethouder heeft aangegeven te komen met een plan tegen het nijpende lerarentekort.

Onze onderwijswoordvoerder Marijke Meyers denkt graag mee met wat moties die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en banen opleveren.

 

Voor klassen- en onderwijsassistenten de volgende motie:

Verzoekt het College:

Het aanstellen van klassen- en onderwijsassistenten mee te nemen in haar plan om het lerarentekort te bestrijden;
De Raad te informeren over de uitkomsten;

 

Voor méér vakdocenten de volgende motie:

Verzoekt het College:

Het aanstellen van meer vakdocenten mee te nemen in haar plan om het lerarentekort te bestrijden;
De Raad te informeren over de uitkomsten;

Voorzitter,

Naast deze banen creërende moties nog twee moties die het onderwijs in het Haagse naar een hoger plan tillen:

Een motie die Haagse onderwijsprofessionals niet alleen jaarlijks in het zonnetje zet,

maar die ook bijdraagt aan het genereren van aandacht voor een sector met een tekort aan arbeidskrachten

In de Maasstad met steun van o.a. het CDA, de PvdA, D66 en de VVD geregeld; kijken of het hier lukt

 

Verzoekt het College de ‘Haagse Leraar van het Jaar verkiezing’ mee te nemen in haar plannen om het lerarentekort op te lossen,

Meegetekend door GroenLinks

 

En een motie die het College oproept om inspanningen te verrichten voor het realiseren van een volwaardige lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs

Verzoekt het College inspanningen te verrichten om een volwaardige lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs binnen de Haagse stadsgrenzen te krijgen en de Raad hierover te informeren,

 

Meegetekend door:

PvdA

 

Voorzitter,

Waar het College ook geen passende maatregelen voor schijnt te hebben, is het bestrijden van de armoede in onze stad.

In totaal verdienen nu ruim 54.000 huishoudens niet of nauwelijks meer dan het sociale minimum.

Dat zijn inmiddels al meer dan 10.000 huishoudens meer ten opzichte van twee jaar geleden.

Zeker ouderen en kinderen moeten het ontgelden.

Een kwart van alle 65-plussers moet inmiddels rondkomen van bar weinig geld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende eerder dat één van de vier kinderen in onze stad opgroeit in armoede.

 

Voorzitter,

Deze schokkende cijfers rechtvaardigen de vraag of het armoedebeleid, waar miljoenen euro’s aan worden uitgegeven, wel effectief is.

Daarom de volgende motie

 

Verzoekt de Rekenkamer te vragen:

Om in het eerste kwartaal van 2017 een impactmeting te starten naar het effect van het Haagse armoedebeleid;
De uitkomsten en aanbevelingen voor het vergroten van de impact aan de Raad voor te leggen voor de Begrotingsbehandeling 2018
Meegetekend:

SP, Gr. Okcuoglu

 

Voorzitter,

Schulden worden een steeds groter probleem in Nederland.

En dat heeft niets te maken met een slechte betalingsmoraal van de mensen, maar met te hoge vaste lasten, inkomensdaling en te hoge zorgkosten.

Gemiddeld hebben huishoudens met problematische schulden zo’n 14 schuldeisers achter zich aan.

Ieder met een hele rits aan incassotrajecten, die er vooral voor zorgen dat de schulden verder oplopen.

Om dit probleem het hoofd te bieden heeft collega Kraft van Ermel een initiatiefvoorstel gemaakt dat luistert naar de naam

‘De schuldenbank; aanpak armoede en schulden in Den Haag’.

Door het opkopen van schulden door de gemeente Den Haag komt er met de gemeente één schuldeiser waar geen torenhoge rente wordt betaald en met wie over de terugbetaling, want dat moet wél, duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt.

Ik dien het voorstel bij deze in en reken op een constructieve beraadslaging

 

Voorzitter,

Er wordt bezuinigd op de zorgkosten

Van 310 miljoen euro in 2015 naar 283 miljoen euro in 2020

Hoe verhoudt zich dat met het feit dat wij de meest ongezonde wijken van Nederland hebben?

Drie Haagse wijken staan in de top vijf van wijken die de allerhoogste zorgkosten van Nederland maken.

Graag een helder antwoord hoe het college ervoor gaat zorgen dat de gezondheid in deze wijken middels de voorliggende Begroting wordt verbeterd; zeker gezien de bezuinigen,

 

Voorzitter,

Onze Lex Kraft van Ermel stelt ‘Een goed welzijn is de beste preventie tegen behoefte aan zorg’.

Maar juist door een zogeheten doelmatigheidskorting lijken kleine welzijnsorganisaties straks te moeten snijden in hun primaire taken.

Terwijl het College vorig jaar heeft toegezegd om maatwerk te verlenen door minder bezuinigingen op te leggen.

Om die belofte te garanderen de volgende motie:

 

Verzoekt het College:

de bij de begrotingsbehandeling 2016 gedane toezegging na te komen;
het beloofde maatwerk te bieden, zodat minder welzijn door korting op doelmatigheid kan worden voorkomen;
hierover met de welzijnsorganisaties in gesprek te gaan en de Raad voor het Kerstreces over de uitkomst te informeren;
Meegetekend:

PvdA, HSP, CU/SGP

 

Voorzitter,

Met de Haagse Stadspartij is er nog wel eens stront aan de knikker; iets met de verbroken verkiezingsbelofte Spuiforum 2.0.

Maar die zeikerds hebben soms ook goede punten. Zoals in 2015, toen zij het tekort aan openbare toiletten hebben aangekaart.

Ondanks dat het College beterschap beloofde, is het aantal nog steeds dramatisch laag. Volgens waarkaniknaardewc.nl telt Den Haag acht openbare urinoirs.

Dit geringe aantal werkt wildplassen – met alle nadelige gevolgen van dien – in de hand.

Vraag aan de wethouder: Komen er meer inspanningen t.a.v. de aangenomen HSP-motie, zodat we op openbare toiletten de laatste hoop kunnen laten varen?

 

Een andere bron van ergernis is het aanhoudende wildparkeren van fietsen.

Onze oude fractievertegenwoordiger Mario van der Beek bepleitte voor de zomer bij het debat over fietsparkeernormen voor het realiseren van zogeheten fietsparkeerwinkels in leegstaande winkelpanden, waar je naast het parkeren van je fiets ook terecht kunt voor onder meer het doen van een plas en het pinnen van de broodnodige dukaten.

We hebben inmiddels begrepen dat het College in december zo’n fietswinkel gaat openen in de Nobelstraat.

Maar wij vinden één fietsparkeerwinkel met zo’n schreeuwend tekort aan openbare toiletten en een fietsenchaos in het centrum wel erg weinig.

 

Daarom de volgende motie; die én sympathiek gevonden wordt door de wethouder én is afgestemd met Biessieklette

 

Verzoekt het College om in navolging van de fietsparkeerwinkel in de Nobelstraat:

te komen met een plan om meer fietsparkeerwinkels te realiseren;
en in overleg met o.a. Bedrijven Investerings Zones (BIZ) en vastgoedeigenaren in kaart te brengen welke leegstaande winkelpanden (tijdelijk) kunnen worden omgeturnd tot fietsparkeerwinkels;
en in overleg met Biessieklette te komen tot een sluitende businesscase;
en de Raad over de uitkomsten te informeren,
Meegetekend:

HSP,

 

Voorzitter,

We hebben nog een motie voor het bestrijden van de chaos aan fietsen; deze luidt als volgt:

 

Verzoekt het College:

Zo snel als mogelijk, maar uiterlijk voor het Kerstreces, een bewaakte pop-up fietsenstalling met ruime openingstijden op het Plein te realiseren,
Meegetekend:

PvdA, HSP

 

Voorzitter,

Dan volgt hier reclame voor de oer-Hollandse stroopwafel.

Tijdens het debat over markten en kiosken gaf PvdA-collega Zandstra vorige maand aan de heerlijke stroopwafelkiosk in de Grote Marktstraat zo te missen.

Niets is zo erg als een hongerige sociaal-democraat. En omdat ook het CDA zich positief toonde over de terugkeer van kiosken in de Grote Marktstraat, is het tijd voor een oude motie; die nu dus een meerderheid heeft

 

Verzoekt het college om de terugkeer van kiosken in de Grote Marktstraat, eventueel in de vorm van mobiele standplaatsen, mogelijk te maken,

 

Meegetekend:

CU/SGP

 

Ik had trouwens bij de voorbereiding op dit debat dhr. Dewus aan de lijn; U weet wel van die bloemenkiosk die meer dan 80 jaar in de Grote Marktstraat heeft gestaan.

Die wist mij te vertellen dat er geen voorrangsbehandeling is voor weggestuurde kioskeigenaren bij het aanvragen van een nieuwe vergunning? Gaan wij nu echt zo met onze ondernemers om? Graag een toelichting

 

Voorzitter,

Nou we toch bij de Grote Marktstraat zijn aangekomen; tijd voor wat meer groen en een veiligere straat voor zowel voetgangers als fietsers; dus met een duidelijke scheiding tussen voet- en fietspad. Ik had hierover een motie, maar ik lees op Den Haag FM dat de wethouder bakken met bomen wil gaan neerzetten? Hoe zit dit en gaan die een scheiding tussen voet- en fietspaden vormen?

 

Voorzitter,

Nu we toch aan het vergroenen zijn, wil ik even een oud Groep de Mos punt naar voren halen: het adopteren van rotondes,

rotondes waar het onkruid nu vaak welig tiert. In andere gemeenten kennen we gesponsorde, rijke bloemen- en planten rotondes.

Dat moet hier ook kunnen. Een motie:

Verzoekt het college:

de mogelijkheden te onderzoeken om het onderhoud van openbaar groen op Haagse rotondes te laten adopteren door bedrijven, teneinde deze bloem- en plantrijker te maken;
met een uitgewerkt voorstel de raad te informeren
Voorzitter,

Als een groep kleurrijke troetelberen openden D66-Kim, VVD-Arjen en Onze-Arjen in mei het 1e gaybrapad van Den Haag;

dit om blijvende aandacht te vragen voor de acceptatie van de homogemeenschap.

Dat deze acceptatie nog geen vanzelfsprekendheid is, bleek wel uit onderzoek van de GGD;

één op de drie jongeren in achterstandswijken accepteren homoseksualiteit niet.

Tijd om juist daar de discussie aan te jagen. Een motie:

 

Verzoekt het college:

te onderzoeken hoe bij de herinrichting Hobbemaplein een regenboogzebrapad of ander regenboogelement opgenomen kan worden in de openbare ruimte en de raad daarover te informeren
Voorzitter,

Tenslotte valt het ons op dat er partijen in dit huis zijn, die voorstellen van ons niet steunen, maar vervolgens wel naar onze doelgroep gaan om te stellen dat ze dit wel graag hadden willen doen. Zo’n gevalletje hebben we in de Reinkenstraat, waar oneerlijke concurrentie is gecreëerd door drie van de zes horecagelegenheden wel een parkeerterras te geven en drie niet. De partijen die ons hadden willen steunen kunnen dit nu doen bij de volgende motie:

 

Verzoekt het college:

in overleg met ondernemers te zorgen voor een gelijk speelveld in de Reinkenstraat door alle horeca-etablissementen te voorzien van een zomerparkeerterrasvergunning;
en de raad over de uitkomsten te informeren;

 

Hoe zit het trouwens met lunchroom Yon die na 13 jaar gedogen zijn terras heeft moeten weghalen? Kan de wethouder toezeggen hier een oplossing voor te vinden?

Tot zover