Voorzitter,

De laatste cijfers over armoede in onze stad:

62.000 Hagenaars leven onder de armoedegrens. Het landelijk gemiddelde is bijna 8%. Het Haagse armoede percentage heeft ruime dubbele cijfers: 13%. Het beleid en de plannen om de armoede te bestrijden zijn de afgelopen decennia niet succesvol te noemen zijn. Ik prijs ons gelukkig dat de Rekenkamer de effectiviteit heeft onderzocht. Het college is zo verstandig om aanbevelingen over te nemen. Onze fractie geeft het voorstel dan ook het voordeel van de twijfel en zal voor stemmen.

Toch nog een paar kanttekeningen. Allereerst steunen wij een motie van D66 waarin wordt opgeroepen het moment van aanmelding als het moment van aanvraag te beschouwen. Dat was immers ook een aanbeveling van de Rekenkamer. Overigens zijn we blij met de toezegging in de commissie dat bij overschrijding van die termijnen de aanvrager een voorschot krijgt waardoor de schulden niet onnodig oplopen als gevolg van kosten van aanmaningen of deurwaarders.

Nieuw in het beleid is het zogenaamde Schuldenlab. Samen met partners als woningcorporaties en banken wil de gemeente het schuldenprobleem oplossen en innovatie op het terrein van schuldhulp stimuleren. Het Schuldenlab gaat aan de slag met een proef: Jongeren Perspectief Fonds. Dit fonds koopt schulden van jongeren op en terugbetaling vindt plaats door het volgen van een opleiding of werk. Afgezien van de vraag waarom de jongere de schuld niet terugbetaalt, desnoods over een lange periode en afhankelijk van draagkracht, vraag ik me af waarom de proef niet voor alle leeftijden geldt. Armoede kent geen leeftijdsgrenzen en ouderen met (klein)kinderen hebben ook recht op perspectief.

Daarom een motie met het volgende dictum:

Verzoekt het College het Jongeren Perspectief Fonds uit te breiden naar alle leeftijden en de naam te wijzigen in Haags Perspectief Fonds.