Voorzitter,

Ik wil het vandaag hebben over de rol van burgemeester Van Zanen in het dossier asielzoekers.

Fijn dat Hart voor Den Haag hiervoor in de Haagse gemeenteraad de ruimte krijgt.

Door middel van een extra raadsvergadering

Ik wil u eerst meenemen naar eind augustus, inmiddels ruim twee maanden geleden.

Op 26 augustus 2022 presenteren de VNG, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk een plan om de acute problemen in de asielopvang aan te pakken.

Het plan gaat onder andere over een inspanningsverplichting voor crisisnoodopvang en een verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Wat betekent dat het aantal sociale huurwoningen wat naar statushouders gaat moet worden verdubbeld. Het komt erop neer dat één op de acht sociale huurwoningen die vrijkomen toegekend moet worden aan statushouders.

In het jaarverslag van SVH (de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden) stonden 9700 verhuringen in 2021. Als ik dat vertaal naar het asielplan waar burgemeester Van Zanen afspraken over gemaakt heeft. Dan gaat dit om bijna 1200 woningen in de regio Haaglanden.

Voorzitter,

Dit asielplan moet zo snel mogelijk van tafel.

Hart voor Den Haag heeft op 26 augustus direct een debat aangevraagd, omdat wij zorgen hebben over de gevolgen van deze nieuwe plannen voor de inwoners van onze stad.

Ook wilden wij opheldering over de rol van burgemeester Van Zanen, die met verschillende petten aan de wieg stond van dit asielplan.

Het debat kon plaatsvinden op 21 september 2022, daarover straks meer.

Voorzitter,

In de week na 26 augustus ontvang ik vanuit het secretariaat van de burgemeester een bericht.

Daarin staat dat de burgemeester niet aanwezig kan zijn op 21 september en zijn rol beperkt is. Zijn bestuursadviseur gaat contact opnemen. Ik reageer direct dat contact niet nodig is en dat ik al een maand moet wachten.

De commissievergadering van 21 september gaat niet door omdat er een nieuw college wordt gepresenteerd.

Er volgt een nieuwe datum en dat is op woensdag 12 oktober.

Onze burgemeester heeft het druk, want wederom ontvangt de gemeenteraad op 28 september een e-mail waarin de burgemeester wordt afgemeld vanwege een reis naar het buitenland.

Op 12 oktober vindt de commissievergadering dan plaats zonder burgemeester Van Zanen.

Op 17 oktober is de heer Van Zanen wederom in het nieuws, ditmaal voor de plopkap van RTL.

Hij pleit hartstochtelijk om een taakstelling voor asielzoekers.

Voorzitter,

Hart voor Den Haag was furieus om de uitspraken van VVD-burgemeester Jan van Zanen die stelt dat het goed is dat het kabinet dwang gaat inzetten bij de opvang van asielzoekers.

Het is natuurlijk knettergek dat de heer Van Zanen voor dwang is bij de opvang van asielzoekers.

Hart voor Den Haag maakt zich zorgen over de leefbaarheid en het dichtslibben van Den Haag als gevolg van de aanhoudende bevolkingsgroei.

Van een burgemeester verwacht je dat ie staat voor zijn stad, in plaats van dat ie pleit dat het Rijk onze stad kan opleggen om nog meer asielzoekers op te vangen.

De landelijke overheid en nu dus ook de heer Van Zanen gaan helemaal voorbij aan het feit dat in onze stad tal van wijken overbelast zijn. De bevolkingssamenstelling is in onbalans.

Bovendien drukt overbevolking op de leefbaarheid en zorgt onder meer voor criminaliteit, radicalisering en vervuiling op straat.

Het absorptievermogen van onze stad is al lange tijd bereikt.

Voorzitter,

Tel daarbij het tekort aan politie- en handhavingscapaciteit op en niets doen is geen optie.

De burgemeester als lobbyist voor wetgeving om gedwongen asielopvang te realiseren is ook geen vastgesteld beleid. In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is er niks over afgesproken.

Voorzitter,

Inmiddels bijna twee maanden na het verzoek om een debat over het asielplan, heeft de gemeenteraad op 20 oktober een raadsvergadering. Hier staat de commissievergadering van 12 oktober op de agenda als een afronding commissiedebat.

Dat betekent dat er geen debat mogelijk is.

Nadat Hart voor Den Haag al eerder tweemaal niet de mogelijkheid had om vragen te stellen aan burgemeester Van Zanen en hij al meer gesproken heeft met de plopkap van RTL, waren er twee opties.

Mijzelf vastlijmen aan het spreekgestoelte om aandacht te vragen voor deze vreemde zaak.

Of de raad vragen om het onderwerp plenair te behandelen zodat ik wel vragen kon stellen.

Hiervoor kreeg ik alleen steun van mijn eigen fractie Hart voor Den Haag, de PVV en Forum.

Voorzitter,

Na driemaal nul op het rekest, was Hart voor Den Haag er wel een beetje klaar mee.

Vandaag kan ik eindelijk na ruim twee maanden gebruik maken van mijn rechten als raadslid en spreken over een onderwerp wat onze stad raakt in al haar facetten.

Voorzitter,

Dan over de rol van onze burgemeester over het naar Den Haag halen van asielzoekers.

Inmiddels blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris op kamervragen het volgende,

  • Er is geen juridisch kader om gemeente te dwingen om asielopvang te realiseren.
  • Burgemeesters hebben geen specifieke bevoegdheden inzake asielgerelateerde problematiek.
  • De bevoegdheid van een voorzitter van een veiligheidsregio op grond van de Wet veiligheidsregio’s ziet primair op de inzet van degenen die betrokken zijn bij de bestrijding van een ramp of crisis.

Voorzitter,

Daarom een aantal concrete vragen.

[VRAAG] Als de burgemeester weet dat er geen juridische kader is waarmee de gemeente Den Haag gedwongen kan worden om asielopvang te realiseren, op welke grond wil hij dit dan doen?

[VRAAG] Welke bevoegdheid denkt de burgemeester te hebben om op nationaal niveau te pleiten voor wetgeving voor gedwongen asielopvang in Den Haag?

Op 26 augustus werd bekend dat de voorzitter van de Veiligheidsregio afspraken heeft gemaakt met het COA over de huisvesting van 20.000 extra statushouders.

Inmiddels gebeurt dat ook al bleek afgelopen week in het debat, doordat Den Haag al een deel van zijn taakstelling over 2023 aan het invullen is.

[VRAAG] Wat is het belang van de inwoners van de gemeente Den Haag bij deze afspraak?

Tot mijn verbazing staat onze burgemeester (als lid van het Veiligheidsberaad) voor de camera wetgeving voor gedwongen asielopvang te verdedigen. Een wet die grote gevolgen heeft voor de inwoners van de stad waar hij burgemeester van is. Een standpunt zonder juridische basis, waarover hij in de gemeenteraad geen woord heeft gewisseld.

Ik vraag de burgemeester om een toelichting op zijn handelswijze in deze.

[VRAAG] Wat is de democratische legitimiteit van een afspraak tussen de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden en het COA?

[VRAAG] Wat is het belang van de gemeente Den Haag om hieraan mee te werken?

[VRAAG] Waarom is dit niet eerst voorgelegd aan de gemeenteraad?

[VRAAG] Waar in de Wet Veiligheidsregio’s staat dat hij het mandaat heeft om dergelijke afspraken te maken of dergelijke uitspraken te doen?

[VRAAG] Op 7 november komt het Veiligheidsberaad weer samen. Wat wordt de inbreng van heer Van Zanen?