Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vervolgvragen (RIS305276) aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Op woensdag 7 oktober verscheen een artikel in het (1) AD met als koptekst ‘Cel voor jeugdzorgmentor die kwetsbaar meisje (15) misbruikte’. Een voormalig pedagogisch medewerker van de gesloten jeugdzorginstelling Midgaard Horizon in Den Haag is woensdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk wegens seksueel misbruik van een 15-jarig meisje, van wie hij ook mentor was. Raadslid Roopram heeft in de commissie aangegeven vervolgvragen te stellen naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen ‘Zorgen over de kwetsbare jongeren van de gesloten jeugdzorginstelling Horizon Midgaard’ (RIS 305276) en zal nu ook het bovengenoemde artikel beschreven in het AD betrekken bij de vervolgvragen. Tevens zijn er signalen opgevangen van een sluiting van Horizon Midgaard.

1. Kan het college aangeven of Horizon Midgaard per 1 januari 2021 gaat sluiten? Zo ja, was het college hiervan op de hoogte en hoe worden de 14 jongeren opgevangen die daar momenteel verblijven?

2. Kan het college aangeven indien er sprake is van sluiting van Midgaard, wat de alternatieven zijn en wat de beweegredenen zijn geweest van Horizon om Midgaard te sluiten?

3. Kan het college uitleg geven, indien er sprake is van sluiting van Midgaard, hoe na het kortgeleden gebrachte bezoek van de Inspectie en de hierdoor voortvloeiende positieve beoordeling, toch sprake is van een mogelijke sluiting?

4. Indien Horizon Midgaard zal sluiten wordt de raad hier hierover geïnformeerd?

5. De plaatsvervangende bestuurder FNV Jeugdzorg heeft te kennen gegeven dat het sociaal plan in werking gesteld zal worden, wat gaat de wethouder doen met deze informatie?

6. Kan het college reageren op het artikel van het AD met als koptekst ‘Cel voor jeugdzorgmentor die kwetsbaar meisje (15) misbruikte’ en wat zal het college ondernemen dat er sprake is geweest van seksueel overschrijdend gedrag in de gesloten jeugdzorginstelling Horizon Midgaard?

7. Wat vindt het college ervan dat er in december 2019 een melding van mishandeling is gemaakt bij het management en directie van Horizon, maar dat deze melding niet is opgepakt. Meerdere medewerkers waren zeer verbaasd dat er niets met de melding werd gedaan. Medewerkers kregen instructies om hun mond te houden.

8. Kan het college aangeven hoe er wordt omgegaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Jeugdzorg? Graag een uitgebreide reactie.

9. Hoeveel meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen Jeugdzorg zijn er momenteel bekend?

10. Hoe wordt er omgegaan met jongeren die dreigen met het melden van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar medewerkers toe? “Ik ga er voor zorgen dat je ontslagen wordt”

In april 2020 is er een melding gemaakt bij de middenkader (afdelingscoördinatoren) nadat medewerkers van een meisje van 14 jaar te horen kregen dat ze door een andere pedagogisch medewerker naar de kamer is gebracht van een jongen van 16 jaar. Het meisje heeft een achtergrond van onder meer een laag zelfbeeld problematiek en het is gebleken dat zij een relatie zou hebben met deze jongen van 16 jaar. Dit is in de nachtdienst gebeurd tussen 23 december 2019 en 15 januari 2020. Beiden jongeren zijn door een pedagogisch medewerker verhoord.

De verhalen kwamen overeen met elkaar, vervolgens is er direct een melding gemaakt op 24 april bij de middenkader. De middenkader heeft per mail aan de pedagogisch medewerker verzocht om hier discreet mee om te gaan. De desbetreffende pedagogisch medewerker heeft in die periode zijn/haar ontslag ingediend toen de signalen doorkwamen dat de situatie onderzocht werd. Uiteindelijk is hier geen melding van gemaakt bij de Inspectie en is er dus niet adequaat opgetreden door de middenkader.

11. Wat vindt het college van de bovenbeschreven aanpak van Horizon Midgaard en is het college bereid om zelf in gesprek te gaan met de medewerkers / ex-medewerkers die betrokken zijn of waren bij de zorgelijke probleemsituaties die zich hebben voorgedaan in Midgaard?

12. Momenteel is er toezicht in de nacht door personeel die niet daarvoor zijn opgeleid en wordt de toezicht gedaan door één persoon. Is het college bereid dit te onderzoeken?

13. Er zijn contracten afgesloten met mensen en toezeggingen gedaan dat opleidingen vergoed zouden worden. Na een korte periode in dienst te zijn geweest werden de contracten niet verlengd en kreeg personeel te horen dat ze doorbetaald thuis mogen gaan zitten? Dit terwijl het financieel niet goed gaat met Horizon Midgaard? Graag een reactie van het college.

14. Kan het college aangeven hoe het ontwikkelperspectief voor zowel jongeren als medewerkers eruit ziet?

15. Het college geeft aan in de beantwoording op de vraag, waarom door de ervaren regiodirecteur niet eerder is ingegrepen en waarom wordt er nu pas gekeken naar wat de jongeren nodig hebben in hun ontwikkeling, dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de sturing van het personeel. Maar als het personeel niet goed wordt aangestuurd dan gaat dit ten koste van de kwaliteit van de geboden hulp richting de jongeren. Behoort de kwaliteit en professionele hulpverlening in de gesloten jeugdzorginstelling Midgaard niet tot één van de contractafspraken en kan de contractafspraken gedeeld worden met de Raad?

16. Kan het college de Raad informeren over de kwartaalgesprekken omtrent de personeelstekorten bij Horizon Midgaard?

Het college heeft bij vraag 4 beantwoord dat de gebouwen waar gesloten jeugdhulp wordt geboden dienen te voldoen aan het (3) Kwaliteitskader JeugdzorgPlus 2.0 van Jeugdzorg Nederland. Een van de kaders dat benoemd wordt is een gezond leer- en leefklimaat, jeugdigen verblijven in een aandachtvolle omgeving.

17. Kan het college aangeven hoe het dan toch mogelijk is dat het pand van Horizon Midgaard zoveel gebreken had en dus niet voldeed aan het Kwaliteitskader JeugdzorgPlus 2.0 en wie behoort hier toezicht op te houden?

18. Waarom wordt er niet door het college gereageerd op onze vraag hoeveel aan reserves Horizon heeft opgebouwd? Het stadsbestuur had dit punt zelf aangekaart in een (4) artikel van het AD. Hierin werd er aangegeven dat gemeenten in de regio Haaglanden jaarlijks miljoenen toeleggen op de jeugdzorg, terwijl veel grote instellingen die deze hulp bieden het geld op potten.

19. Kan het college aangeven hoeveel reserves Horizon Midgaard heeft opgebouwd en hoe is het college aan deze informatie gekomen? Wordt de Raad hierover geïnformeerd?

20. Waaraan is te wijten dat Horizon Jeugd aanzienlijke operationele verliezen heeft geleden?

De sturing van het personeel is de verantwoordelijkheid van de instelling, het college heeft hier geen inzicht in en kan hier niet op sturen. Wel moet de instelling voldoen aan de contractafspraken.

21. Als het personeel niet goed wordt aangestuurd dat gaat dit ten koste van de kwaliteit van de zorg voor de kwetsbare jongeren. Dan heeft het betrekking op de contractafspraken waar niet aan gehouden wordt. Graag een reactie van het college.

De personele tekorten zijn besproken in de kwartaalgesprekken. Horizon heeft eerder ingegrepen, maar achteraf gezien bleek dit onvoldoende effect te hebben. Met de voorgenomen verbeteringen wordt er nog nadrukkelijker op gestuurd. De verbeteringen zijn verwerkt in standaard beleid.

22. Welke verbeteringen zijn verwerkt in het standaard beleid?

Een vaste begeleider heeft de voorkeur boven een flexkracht. Flexkrachten kunnen echter een waardevolle aanvulling zijn op een vast personeelsbestand wanneer er personeelsleden uitvallen.

23. Waarom zijn de contracten dan niet verlengd van de flexkrachten?
24. Kan het college aangeven hoe momenteel de organisatiestructuur eruit ziet, een overzicht van fte’s in alle functies binnen Midgaard met exacte benoeming van de functienaam en of het gaat om tijdelijke- of vaste arbeidsovereenkomsten?

Bij navraag geeft Horizon aan dat zij het personeel wel hebben geïnformeerd over het bezoek van de Inspectie, de resultaten van het rapport hebben zij niet gelijk gedeeld met het personeel.

25. Waarom zijn de resultaten van het rapport niet gelijk gedeeld met het personeel?
Een jeugdhulpplus voorziening heeft een opnameplicht. Door landelijk gebrek aan capaciteit en een groot aantal spoedplaatsingen buiten kantoortijden zijn er jongeren in Midgaard opgenomen omdat een andere (meer gespecialiseerde) omgeving niet voorhanden was.

26. Over welke ‘meer gespecialiseerde’ omgeving gaat het?

27. Het college heeft hiermee aangegeven dat deze jongeren in Horizon Midgaard terecht zijn gekomen terwijl ze daar eigenlijk niet behoren te zijn. Om hoeveel jongeren gaat het en hoelang duurt het voordat ze in de juiste ‘gespecialiseerde’ omgeving terecht komen?

28. Kan het college aangeven hoe het is gesteld met de crisispleeggezinnen die toch ook een alternatief zijn als er een spoedplaatsing gedaan moet worden?

Suïcide is hoe triest ook niet altijd te voorkomen. De zelfmoord van Kiemtie is een zeer verdrietige en ernstige situatie waarbij niet alleen Midgaard, maar ook andere instellingen betrokken waren. Midgaard heeft destijds na het onderzoek van de inspectie geen aanwijzing gekregen.

29. Kan het college meer uitleg geven waarom suïcide niet altijd te voorkomen is?

30. De overdracht tussen de twee betrokken instellingen bleek wel onvoldoende, hierop zijn verbeteringen doorgevoerd. Welke verbeteringen zijn doorgevoerd?

31. Het college heeft aangegeven in de beantwoording van de schriftelijke vragen bereidwillig te zijn om in beeld te brengen hoe vaak een machtiging gesloten jeugdhulp verlengd moet worden omdat er geen tijdige en passende jeugdhulp op gemeentelijk niveau beschikbaar is. Wanneer wordt dit met de Raad gedeeld?

32. Kan het college aangeven wat nu de aanpak is van Midgaard Onderwijs vanuit gemeente onderwijsbeleid?

33. Hoe wordt de gemeente op de hoogte gesteld van de bezoeken van de inspectie?

34. Komt er nog een educatief centrum waar jongeren certificaten kunnen halen?

35. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Horizon Midgaard, met het personeel, de jongeren, ouders maar ook ex-medewerkers om een helder beeld te krijgen, de feiten op tafel, van wat er nu daadwerkelijk zich heeft afgespeeld en over de mogelijke sluiting van Midgaard in het belang van kwetsbare jongeren en hun ouders? Zo ja, kan de Raad hierover geïnformeerd worden. Zo neen, wat zal het college dan ondernemen?

36. Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat de gemeente een zorgplicht heeft naar haar inwoners, dus ook naar de kinderen/jongeren? En dat de gemeente jeugdhulp van goede kwaliteit moet aanbieden in samenwerking met de betrokken organisaties?

(1) https://www.ad.nl/den-haag/cel-voor-jeugdzorgmentor-die-kwetsbaar-meisje-15-misbruikte-mijn-vertrouwen-in-mannen-is-weg~abf667fd/

(2) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8999452/1#search=%22midgaard%22

(3) https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2017/03/Kwaliteitskader-JeugdzorgPlus-2.0.pdf

(4) https://www.ad.nl/den-haag/zorgwethouder-kavita-parbhudayal-geld-voor-zorgjongeren-blijft-op-de-plank~a9b6578a/