27 juni Beantwoording Schriftelijke vragen Verhuur openbare school aan mega-moskee

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de voorgenomen verhuizing van de Ahi Evran moskee naar de Blokpoelschool aan de Haarstede?

2) Kunt u duiden of er inmiddels een huurovereenkomst is gesloten met het bestuur van de moskee?

3) Hoe zijn bewoners en ouders van leerlingen betrokken bij deze plannen?

4) Welke voorwaarden zijn er gesteld aan het bestuur van de moskee?

5) Zijn er alternatieven besproken met het bestuur van de moskee? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke alternatieven zijn dit?

6) Kunt u duiden of het bestemmingsplan wel voorziet voor een moskee in een schoolgebouw?

7) Kunt u duiden of er een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden voor het vestigen van een moskee in een schoolgebouw?

8) Kunnen bewoners bezwaar maken tegen deze voorgenomen verhuizing naar de Haarstede? Zo ja, hoe en waar? Zo nee, waarom niet?

9) Heeft het College rekening gehouden met de parkeercapaciteit voor de vele honderden bezoekers? Zo nee, waarom niet?

10) Is het College met Groep de Mos van mening dat de combinatie moskee en Blokpoelschool, een openbare school voor zeer speciaal onderwijs, niet zo handig is en direct moet worden beëindigd? Zo nee, waarom niet?