1. Het college geeft in haar beantwoording aan dat er geen sprake geweest is van valse volmachten. Ons bereiken echter andere geluiden. De wethouder was via de Raad van Toezicht (RvT) en de gemeenteambtenaar (secretaris/notulist RvT en toezichthouder namens de wethouder) volledig op de hoogte van deze valse volmachten. Er is op 3 maart 2020 tijdens de ‘oprichtingsvergadering’ van de RvT en op 31 maart 2020 bij het notarieel aanpassen van de statuten door de notaris gebruik gemaakt van een ‘briefje’ voor de notaris gebaseerd op een nooit plaatsgevonden bestuursvergadering op 2 maart 2020 met alleen de handtekening van één bestuurslid (naam plus bewijsstukken bekend bij ons). Dit wekt de schijn van valsheid in geschrifte. Hoe verhoudt dit zich tot de lezing van het college dat er geen sprake was van valse volmachten? Graag een uitgebreide reactie.

2. ‘Toevalligerwijs’ is dit nu net het bestuurslid die daarna, met instemming van de RvT (Gemeente), in vaste loondienst is gebleven als projectleider Energie Academie (EA) en die (tot het hem te heet onder de voeten werd), tot half augustus 2020 op de loonlijst van de EA heeft gestaan. Is dit juist? Graag een uitgebreide reactie.

3. De RvT heeft om het gesjoemel met de statuten te maskeren gebruik gemaakt van de huisadvocaten van de gemeente, namelijk Pels en Rijcken. Door wie zijn de rekeningen betaald?

4. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat als het stadsbestuur zelfs haar huisadvocaat ‘uitleent’ en wellicht ook betaald, de verdenking op zich laat dat zij niet alleen volledig op de hoogte waren maar mogelijk ook medeplichtig waren aan de vermeende misstanden? Zo nee, waarom niet?

5. In de beantwoording hoe het zo mis heeft kunnen gaan met de Energie Academie maakt het college zich er wel erg makkelijk vanaf door te verwijzen naar het Berenschot onderzoek en de eigen betrokkenheid te minimaliseren. De gemeente heeft vanaf het begin (oktober 2019) naast de programmamanager en regisseur ook een (financieel) controleur/toezichthouder aangesteld. Door wie werden deze mensen betaald?

6. Deze mensen waren tot het aantreden van de RvT dagelijks op de hoogte van het volledige functioneren van de Energie Academie. Vanaf het aantreden van de RvT werd hij ook secretaris/notulist van dezelfde RvT. Is dit juist? Zo ja, hoe wil het college dan staande houden dat zij slechts ‘subsidieverlener’ waren? Zo nee, wat klopt er niet aan bovenstaande?

7. Een ander signaal wat wij ontvangen dat getuigt van de grote bemoeienis van de gemeente, is het feit dat de gemeente van het begin af aan haar financiële bijdrage gekoppeld heeft aan vergaande bestuurlijke bemoeienis en dan ook nog door een gemeentelijk orgaan ‘Den Haag Werkt’ waarmee de EA in op zijn minst een concurrerende positie zat en zit. Zij kregen naast het aanstellen van een gemeentelijke toezichthouder vergaande inspraak in de vooral organisatorische werkwijze/protocollen van de EA. Is dit juist? Graag een uitgebreide toelichting.

8. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat zolang organisaties die geen belang hebben bij het slagen van de EA, zoals Den Haag Werkt, maar wel invloed hebben op het functioneren van dezelfde EA het slagen van dit concept in hoge mate in de weg staan? Zo nee, waarom niet?

9. Het college heeft volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos een incomplete- en op een aantal onderdelen feitelijk onjuiste tijdlijn ingeleverd. De gemeente heeft citerend uit een niet openbaar rapport van de RvT allerlei aannames als feiten gepresenteerd. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

10. De gemeente was en is via haar mensen (projectleider/toezichthouder tevens notulist/secretaris RvT) rechtstreeks op de hoogte van alles binnen de EA. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het college de raad dus beter en sneller had kunnen en moeten informeren? Zo nee, waarom niet?

11. In haar beantwoording blijft het college volhouden dat de SEA en de gemeente losstaande entiteiten zijn. Wij horen echter andere geluiden:

A. RvT is ingesteld door de gemeente (naam bekend bij ons) op 29-1-2020

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

B. RvT en interim-directeur waren/zijn rechtstreeks verantwoording schuldig aan de gemeente. (aan de ambtenaar die de RvT ingesteld heeft)

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

C. Het BDO-rapport is tot stand gekomen in opdracht van- en betaald door de gemeente. De Gemeente had ook de regie over wie er geïnterviewd werden. Belangrijk betrokkenen zijn daardoor niet gehoord.

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

D. Ja, de wethouder was volledig op de hoogte van valse volmachten. Rechtstreeks en via huisadvocaten Pels en Rijcken.

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

12. Hoe verhouden bovengenoemde punten zich tot de stelling dat de SEA en de gemeente losstaande entiteiten zijn?

13. Als je naar de rol van de gemeente en RvT kijkt, is de ‘patiënt’ EA vanaf februari 2020 kunstmatig in coma gehouden. De interim-directeur en zijn team hebben daarentegen heel hard gewerkt aan enerzijds het opschonen van startproblemen en anderzijds aan een nieuw fundament voor de toekomst. Daar is echter niets van terug te vinden in de rapportages. Hoe verklaart het college dit?

14. “De gemeente Den Haag heeft samen met Deloitte een projectplan geschreven in maart 2019. Daarin is de basis gelegd voor het bedrijfsplan en subsidieaanvraag van de SEA, bij de totstandkoming zijn zowel werkgevers, sociaal-ondernemers als opleidingscentra betrokken.” Met het rapport van Deloitte is verder niets gedaan. Waarom niet?

15. Onder leiding van een gemeenteambtenaar (naam bij ons bekend) is van februari tot september 2020 kwartier gemaakt. Kosten ruim € 100.000. Resultaat: 3 A-viertjes over detacheren. Graag een uitgebreide reactie van het college hierop.

16. Is het juist dat de RvT op 29 januari 2020 is opgericht door de gemeente in de persoon van een hoge ambtenaar (naam bij ons bekend) zonder inbreng bestuurders? Zo nee, waarom niet?

17. Is het juist dat deze hoge ambtenaar die, hangende het onderzoek op non-actief zou moeten staan, nog steeds werkzaamheden uitvoert die betrekking hebben op de EA en de wethouder ook souffleerde tijdens het debat van 11 februari j.l.?

18. “De RvT is gevormd door het voormalig bestuur. De gemeente heeft over kandidaten meegedacht en potentiële kandidaten doorverwezen naar het toenmalige bestuur. De voormalig bestuurders hebben de RvT doormiddel van een statutenwijziging ingesteld”, schrijft het college in beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD. Wij hebben begrepen dat dit nadrukkelijk door de gemeente gedaan is en uitdrukkelijk niet door het bestuur. Statutenwijziging was tot juli 2020 zelfs onrechtmatig horen wij. Graag een reactie van het college.

19. Is de raad, gezien bovenstaande, onjuist geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

20. Er is een bataljon aan externe partijen ingehuurd om de EA op te starten, in de rails te houden en uiteindelijk af te ronden. Te weten:

– Pels Rijcken

– Deloitte

– Witteveen BOS

– BDO – Haalbaarheidsonderzoek

– BDO – Doorstart

– Social Solutions

– Haagbouw

– Beroepentuin

– Henk Werleman

– Niels Andriessen

Wat zijn bij elkaar opgeteld de totale kosten geweest van al deze externe inhuur en wie hebben deze kosten betaald?

21. Door de grote gemeentelijke betrokkenheid bij de EA, is er ook een groot beslag gelegd op het ambtenarenapparaat. Graag ontvangen we van het college een overzicht van de kosten die hiermee gemoeid (geweest) zijn.

22. Wij ontvangen signalen dat Social Solutions onderdeel was van een ‘herenakkoord’ detachering genaamd ‘Ambachtscentrum’: Haagbouw, Beroepentuin, Social Solutions. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

23. In de praktijk kwam het erop neer dat uitzendbureau Social Solutions niet over de vergunningen beschikte om juridisch-, wettelijk- en sociaal verantwoord te kunnen detacheren of uit te plaatsen. Daarom zou dit bureau gaan draaien op de licenties van uitzendbureau Come 4 Work van Haagbouw. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

24. Is het juist dat Social Solutions is aangebracht door de gemeentelijke programmamanager en tevens kwartiermaker namens de gemeente (naam bij ons bekend), die volledig betaald werd door de gemeente? Zo nee, waarom niet?

25. De eigenaar van Social Solution is de zoon van een hoge (oud)-ambtenaar van de gemeente Den Haag die onder andere directeur van de Dienst Sociale Zaken geweest is. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat dit een zeer kwalijke vorm van belangenverstrengeling is? Zo nee, waarom niet?

26. Op grond waarvan heeft deze persoon de opdracht gekregen? Kwalificaties had hij immers niet.

Diverse partijen uit de Haagse raad hebben ook gesproken met de curator die het faillissement van de EA ordentelijk moet afronden.

27. Wij hebben begrepen dat het college niet met de curator wil praten. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat dit een zeer ongewenste opstelling is en dat het college, gezien haar belangrijke rol in de EA, verplicht is om medewerking te verlenen aan de curator? Zo nee, waarom niet?

28. Is het college bereid om zo snel mogelijk wél in gesprek te gaan met de curator, hen volledige medewerking te verlenen en alles te overleveren wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen? Zo, nee waarom niet?

29. Is het college bereid om met de curator ook de mogelijkheden voor een doorstart van de EA te verkennen? Zo nee, waarom niet?

30. De curator gaf aan dat het college ‘een belangrijke rol’ gespeeld heeft in de EA. Onder andere door zich actief met de reorganisatie te bemoeien; ‘dat doe je niet als je slechts subsidieverlener bent’. Wat is de reflectie van het college hierop?

31. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het steunfonds/garantiefonds voor schuldeisers?

Richard De Mos

Ralf Sluijs

Janice Roopram