13 mei 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen Voetbalvereniging Haagse Hout

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1. Bent u bekend met het artikel, dat op 15 maart 2016 over voetbalvereniging Haagse Hout verscheen in AD Haagsche Courant onder de titel “Haagse Hout gebrek aan ruimte: irritaties en wachtlijsten” (1)?

De wethouder SWWS heeft bij de behandeling van de Sportnota  in de commissie Samenleving op 1-7-2015 te kennen gegeven dat sportverenigingen (na vrijwillige deelname aan de vitaliteitsscan en die het predicaat ‘vitaal’ hebben ontvangen), kunnen rekenen op hulp van de gemeente Den Haag, zowel bij onderhoud als anderszins.

2. Onderschrijft het college dit standpunt nog steeds? En zo neen, waarom niet?

De voorzitter van voetvalvereniging Haagse Hout omschrijft de staat van de kantine en de 50 jaar oude kleedkamers als respectievelijk ‘nou ja…’  en ‘een grote ergernis’. De kleedkamers zijn eigendom van de gemeente Den Haag. Er is al eens een tegenstander vertrokken zonder een wedstrijd te spelen, omdat deze geen gebruik wilde maken van kleedkamers in deze staat. Daarnaast zijn de huidige vier kleedkamers niet toereikend voor alle ploegen. Volgens de maatstaven NOC/NSF moeten het er met het huidig aantal ploegen minimaal zes zijn. Daarnaast is er een groeiend aantal meisjesleden: vorig jaar 1 team, nu vier teams. De scheidsrechters-kleedkamer is een ruimte van ca. 6 m2 waar per speelronde twee tot vier mensen gebruik van maken.

3. Bent u met ons eens dat aan deze situatie een einde moet worden gemaakt? Zo neen, waarom niet?

De voetbalvereniging Haagse Hout met een ledenaantal van 550 en wachtlijst voor de jeugd , heeft meegedaan aan het onderzoek van het Consultancy Bureau BMC en kwam hieruit met de volgende resultaten: complimenten voor bestuur voor het gevoerde en te voeren beleid en de transparantie. Er was de volgende aanbeveling: ‘gaat u sparen voor renovatie dan wel nieuwbouw kleedkamers.’

4. Bent u het met ons eens dat deze vereniging met deze conclusies en aanbeveling in aanmerking komt voor steun van de gemeente? Zo neen, waarom niet?

De voorzitter van voetbalvereniging Haagse Hout heeft te kennen gegeven dat sparen heel moeilijk zal worden, omdat deze vereniging voor haar leden de laagste contributie in Den Haag hanteert. Er zijn heel veel leden, die gebruikmaken van de Ooievaarspas. Contributieverhoging is voor deze leden geen optie. Er is ook geen kapitaalkrachtige sponsor voorhanden, slechts bescheiden bordsponsoring.

5. Bent u het met ons eens dat een kostenverdeling 66% gemeente en 34% vereniging in dit geval een onredelijke is, mede omdat de gemeente eigenaar is? Zo neen, waarom niet?

In de vergadering van de commissie Samenleving op 1-7-2015 bij de behandeling van de Sportnota heeft de wethouder SWWS aangegeven zich extra te willen inzetten voor het activeren van sportbeoefening in de zgn. ‘armere’ wijken.

6. Bent u het met ons eens dat voetbalvereniging Haagse Hout met het veld gelegen aan het Vlamenburg in Mariahoeve en gezien de financiële draagkracht van de leden, die voor het overgrote deel uit de directe omgeving komen, hieronder valt? Zo neen, waarom niet?

Het bestuur van voetbalvereniging Haagse Hout verontschuldigt zich bij voorbaat bij bezoekende verenigingen voor de staat waarin de kleedkamers verkeren.

7. Bent u bereid in gesprek te gaan met het bestuur van v.v. Haagse Hout om te bezien of er andere mogelijkheden zijn de leden en bezoekende ploegen op een waardiger manier te ontvangen? Zo neen, waarom niet?