9 mei 2023 Beantwoording Schriftelijke vragen Samenstelling van het bestuur van de Bewonersorganisatie Rivierenbuurt/Spuikwartier (BRS)

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Carlos Martinez van Andel (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1). Is het college bekend met de rond 2019 opgetreden problematiek rondom de samenstelling van het bestuur van de Bewonersorganisatie Rivierenbuurt / Spuikwartier (BRS)?

2). Kan het college aangeven welke rol zij daarin heeft gespeeld?

3). Is het college bekend met het recent aantreden van een nieuw bestuur van BRS?

4). Kan het college aangeven welke rol zij daarin heeft gespeeld?

5). Is het college bekend met de statuten van de BRS?

6). Kan het college aangeven of zij van mening is dat de recente toetreding van het nieuwe bestuur van de BRS op democratische wijze tot stand is gekomen?

7). Is het college van mening dat 1 van de kaderstellende subsidievoorwaarden voor
bewonersorganisaties voor het verkrijgen van basissubsidie is dat een bestuur op democratische wijze gekozen dient te worden?

8). Is het college van mening dat dit bij het nieuw aangetreden bestuur van de BRS het geval is
geweest?

9). Kan het college aangeven of er bij het komen tot een nieuw bestuur voor de BRS de mogelijkheid tot kandidaatstelling is geweest?

10). Kan het college aangeven of er bij die kandidaatstelling bestuursleden personen zijn of warenuitgesloten? Zo ja, kan het college dan aangeven op grond waarvan personen werden uitgesloten tot kandidaatstelling voor een bestuursfunctie?

Carlos Martinez van Andel
Hart voor Den Haag