2 februari 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen Herstel ecologische zone Zoetermeerse Rijweg

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid William de Blok (Hart voor Den Haag/ Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Tussen de Zoetermeerse Rijweg bij de A4 en de Leidschendamse weg ligt een ecologische zone met een wandelpad. Omwonenden gaven aan dat de zone ‘vergrast’ is en de diversiteit aan vegetatie is afgenomen.

1) Is het college op de hoogte van de vergrassing van deze zone?

2) Is het College bereid om iets aan deze vergrassing te doen door de bovenste grondlaag te verwijderen en opnieuw in te zaaien? Zo nee, waarom niet?

Bewoners gaven ook aan dat momenteel het wandelpad aan de Leidschendamse weg abrupt eindigt. Er is hier geen mogelijkheid om de Driemanspolder op te gaan. Over de gehele lengte van Leidschendam dat grenst aan de Driemanspolder zijn 2 opgangen vanuit Leidschenveen naar de Driemanspolder.

3) Is het college bereid om te onderzoeken hoe het einde van het wandelpad aan de Leidschendamse weg kan aangesloten worden op de Driemanspolder en er een derde aansluiting gerealiseerd word? Zo neen, waarom niet?

Ter hoogte van het Madeliefveld zal een appartementen complex gebouwd worden. Hier word het wandelpad en de ecologische zone onderbroken.

4) Is het college het ermee eens, dat het beter is dat het wandelpad ook op het Madeliefveld aangesloten is? Zo nee, waarom niet?

Bewoners geven aan dat zij graag betrokken worden bij de inrichting van het kavel aan het Madeliefveld.

5) Kan het college toezeggen dat zij alles op alles zet om de bewoners te betrekken bij de inrichting van het kavel aan het Madeliefveld? Zo ja, hoe? 

William de Blok

Hart voor Den Haag