8 december 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen onduidelijkheden plannen terrein voormalige Azivo-gebouw

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Janice Roopram en William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

De bewoners van de wijken Laan van de Kroft, Oude Haagweg en Laan van Vredestein maken zich zorgen over de ontwikkelingen van de bouwplannen op en rondom het terrein van het voormalige Azivo-gebouw. Er heerst nog veel onduidelijkheid bij de bewoners en daarom stellen de raadsleden Janice Roopram en William de Blok de onderstaande vragen aan het college.

In de schriftelijke vragen van 29 oktober 2019 (RIS 302805) hebben wij het college gevraagd of het mogelijk was om het voormalige Azivo-gebouw in Houtwijk om te bouwen tot een woonvorm Ben Oude Nijhuis. Het college heeft in de beantwoording aangegeven dat de gemeente met de initiatiefnemers in gesprek zal gaan en zal bespreken of hier kleinschalige woonvormen gerealiseerd kunnen worden.

1). Kan het college aangeven of de vraag omtrent het realiseren van de woonvorm, à la Ben Oude Nijhuis, voor wat betreft het voormalige Azivo-gebouw heeft plaatsgevonden? Zo ja, wanneer en wat was de reactie van de projectontwikkelaar en wat waren hun beweegredenen om toch een appartementencomplex – zonder woonvormen voor senioren – te bouwen?

2). Wat zijn de plannen voor het achterliggende Connexxion terrein?

3). De gemeente en ontwikkelaar zijn er uitgekomen, maar waarom zijn de bewoners niet betrokken bij de bouwplannen aangezien zij aangeven pas achteraf via een krant en de website geïnformeerd te zijn? (*)

4). De bewoners geven aan zich zorgen te maken over eventuele schade aan de bestaande woningen indien er gebouwd zal worden op het Azivo terrein. Wat gaat het college doen om deze zorgen weg te nemen bij de bewoners?

5). Ook zijn er zorgen bij de bewoners over de verkeerstoename en hierdoor de onveilige verkeerssituaties die zouden kunnen ontstaan voor onder meer spelende kinderen. Heeft dit ook de aandacht van het college en hoe wordt hiermee omgegaan? Komt er een verkeerscirculatieplan?

6). Hoeveel extra parkeerplekken worden gecreëerd en wordt er rekening gehouden met de huidige bewoners die in bezit zijn van een of twee auto’s? Zo ja, hoeveel parkeerplekken komen erbij en waar?

7). Tegenover het Azivo-gebouw zijn er zes parkeerplaatsen, waarvan vier bestemd zijn voor elektrisch laden. Volgens de bewoners worden de elektrische oplaadpalen nooit volledig gebruikt. Deze palen hebben dus een negatief effect op de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, waardoor de belangen van de huidige bewoners in directe zin geschaad worden. Wat vindt het college hiervan en hoe worden de elektrische oplaad-parkeerplekken benut in de nieuwe bouwplannen?

8). De bewoners van de Oude Haagweg geven aan dat er te hard wordt gereden op de Oude Haagweg en dat er een behoefte is aan het creëren van parkeerplekken op de Oude Haagweg zelf. Is het college bereid om hier onderzoek naar te doen en de bewoners hierbij te betrekken? Zo nee, waarom niet?

9). De bewoners geven aan dat het in de avond- en nachturen onveilig is rondom het Azivo-gebouw. Wat is de inzet van de politie en een BIT-team en hoe wordt hier gehandhaafd?

(*) https://oudehaagweg128.nl/?fbclid=IwAR3Ex_aSC_KgLAB-w4rgkzIdL4pMi7QIXFtyZ1jDKpe8WvB-HtvmO1oYQaU

Janice Roopram, William de Blok
Hart voor Den/Groep de Mos