19 januari 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Gaat ontbreken overgangsregeling gemeente geld kosten?
Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Op 23 juni 2020 heeft het college een tijdelijke stop op omzettingsvergunningen voor verkamering ingevoerd in geheel Den Haag voor alle soorten woningen (de “Maatregel”). 

Bij de invoering van deze maatregel is geen overgangsrechtregeling opgenomen.

1). Kan het college aangeven waarom er ten tijde van de invoering van de maatregel in juni 2020 geen enkele overgangsrechtregeling is gehanteerd voor bestaande vergunninghouders en -aanvragers met het oog op de rechtszekerheid en beginselen van behoorlijk bestuur?

Bij de 3de wijziging van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019 is ook geen overgangsrechtregeling opgenomen. Een dergelijke standaard regeling was wel nog opgenomen in de vorige versie van de Haagse Huisvestingsverordening 2019. In artikel 8:2 lid 2 was immers – juist met het oog op het voldoen aan de rechtszekerheid en consistente besluitvorming – opgenomen:

‘De Huisvestingsverordening Den Haag 2015-2019 blijft van toepassing op aanvragen van een vergunning op grond van artikel 21 of 22 van de Huisvestingswet 2014, die vóór de dag van inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend, indien dit voor de aanvrager gunstiger is.’

2). Kan het college aangeven waarom er in mei 2021 ten tijde van de invoering van de derde wijziging van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019 geen overgangsrechtregeling is gehanteerd voor reeds bestaande vergunninghouders en -aanvragers?

Op 10 februari 2022 is er een zogenaamde bulkzitting voor de Rechtbank over het ontbreken van een overgangsrechtregeling in de gewijzigde huisvestingsverordening. Onderdeel van de zitting is de inkomstenderving doordat woonunits niet verhuurd kunnen worden door het ontbreken van een overgangsrechtregeling. Mogelijk zullen deze op de gemeente verhaald gaan worden.

3). Is het college hiervan op de hoogte?

4). Houdt het college er rekening mee dat de gemeente kosten in rekening worden gebracht door het ontbreken van een overgangsrechtregeling? Zo neen, waarom niet?

Naast dat er mogelijke financiële consequenties zijn, worden de woonunits nu niet verhuurd. Dit terwijl er in Den Haag een enorme woningnood is.

5). Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er een oplossing komt voor deze situatie?


William de Blok
Hart voor Den Haag/Groep de Mos