Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

In februari 2010 overkwam de familie Pirbux een verschrikkelijk drama. Het begon met de inzet van een protocol kindermishandeling door het ziekenhuis waar de toen ernstig zieke zoon van de familie Pirbux werd behandeld.

Op 25 februari, tien dagen na de bevalling van de jongste zoon van de familie Pirbux, is ook hij geplaatst in een crisis pleeggezin en vervolgens in een netwerkpleeggezin. Beide zonen waren onrechtmatig uithuisgeplaatst, blijkens uit de feitelijke bewijsstukken. Inmiddels woont de oudste zoon sinds juni 2015 weer bij de ouders na vijf jaar te hebben gewoond bij verschillende instanties/pleeggezinnen. Op de manier hoe het gezin uit elkaar werd gerukt en wat ze al die jaren hebben meegemaakt met onder meer instanties zoals Jeugdbescherming en Raad van Kinderbescherming, is zeer schrijnend. De strijd om de jongste zoon weer terug te halen naar het gezin, naar zijn oudere broer, is een ongelooflijk en zeer onrechtvaardig verhaal. De ouders worden van het kastje naar het muur gestuurd en uiteindelijk voelen ze zich niet gehoord en dus niet geholpen door geen enkele instantie. Gemeenteraadslid Janice Roopram ontvangt met enige regelmaat van dit soort ernstige casussen waarbij de ouders ten einde raad zijn en het ten koste gaat van het belang van het kind.

1. Wat vindt het college van bovenstaand omschreven casus?

2. Wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn in bovengenoemde casus?

3. Zijn soortgelijke casussen bekend bij het college?

4. Heeft het college kennisgenomen van de berichten dat kinderen onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek? Zo ja, wat doet het college hieraan?

5. Herkent het college het beeld dat jeugdzorgmedewerkers hun rapporten vooral baseren op aannames en dat er nauwelijks tot geen feitenonderzoek plaatsvindt?

6. Welke maatregelen gaat het college nemen, of heeft het college genomen om ervoor te zorgen dat jeugdzorgmedewerkers niet meer alleen uitgaan van aannames, maar ook daadwerkelijk feitenonderzoek gaan doen, zodat onterechte uithuisplaatsingen worden voorkomen?

7. Deelt u de mening van Hart voor Den Haag / Groep de Mos dat ouderonthechting zeer schadelijk is voor het kind?

8. Kan het college aangeven waar de regie ligt van Jeugdzorg?

9. Wie controleert Jeugdzorg onafhankelijk op haar functioneren?

10. Ouders geven aan ook niet geholpen te zijn door de Jeugdombudsman. Wat vindt het college hiervan en wat is de rol van de Jeugdombudsman in gevallen van onrechtmatige uithuisplaatsingen en ouderverstotingen?

11. Op wat voor manier besteed de gemeente aandacht aan onrechtmatige uithuisplaatsingen en oudervervreemding?

12. Wat is de reflectie van het college omtrent de vele misstanden binnen de Jeugdzorg en hoe ziet de aanpak ter verbetering eruit?

13. Ouders voelen zich niet gehoord en weten vaak niet door de bureaucratische omslachtigheid waar ze terecht kunnen voor onafhankelijk advies. Is het college bereid om hier onderzoek naar te doen op wat voor manier de gemeente hierin een rol kan innemen?

14. Is het bekend bij de gemeente hoeveel onrechtmatige uithuisplaatsingen hebben plaatsgevonden?

15. Is het college bereid om een onderzoek te doen naar onterechte uithuisplaatsingen en oudervervreemding ontstaan door vechtscheidingen?

16. Kan het college aangeven hoe de procedure eruit ziet indien het gezag wordt ontnomen van ouders?

17. Kan het college het proces omschrijven hoe een omgangsregeling wordt bepaald na een scheiding of uithuisplaatsing van kinderen?

18. In februari 2021 verscheen het *Adviesrapport van het Expertteam Ouderverstoting. Is het college hiermee bekend en hoe worden de aanbevelingen geïmplementeerd in gemeentebeleid?

19. In het Adviesrapport van het Expertteam wordt het scheidingsloket/ScheidingsAdviesTeam benoemd. Hier wordt het niet opvolgen van afspraken ten aanzien van de omgang met beide ouders gemeld. Hoe staat het college hier tegenover?

20. Op 25 april is het de dag van de ouderverstoting / oudervervreemding. Is het college bereid extra aandacht te besteden aan deze dag in het belang van kinderen en ook de ouders?

* https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/04/bijlage-1-adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek-januari-2021