29 september 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen herinrichting van de Goudsbloemlaan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Is het college op de hoogte van de misstanden tijdens de herinrichting van de Goudsbloemlaan? Zo nee, waarom niet?

2. Klopt het dat de Notenkiosk blijft staan en dat daardoor het hele plan waarover de gemeenteraad zich gebogen en uitgesproken heeft niet uitgevoerd kan worden. Zo ja, hoe is de gemeenteraad hierover geïnformeerd?

3. Wat doet de nieuwe situatie met de veiligheid?

4. Kan het college de nieuwe tekeningen overleggen van hoe het er nu wél daadwerkelijk uit gaat zien?

5. Klopt het dat er weer zes of zelfs meer parkeerplekken verdwijnen dan oorspronkelijk is afgesproken? Zo ja, waarom en is dit gecommuniceerd richting de raad?

6. Kan de wethouder aangeven of de laad- en losplekken voor de vrachtwagens van de supermarkt op een andere plek komen en wat dat doet dit met de veiligheid?

7. Kan de wethouder aangeven waarom de stadsdeeldirecteur bij de Notenkiosk naar verluidt langs is geweest met de mededeling dat ze nachten niet geslapen heeft door de situatie en met de eigenaar wilde spreken, maar zich daarna niet meer heeft laten zien?

8. Kan het college aangeven of dit project voldoet aan de daarvoor geldende regels zoals de omgevingswet, verkeersbesluiten, veiligheidseisen etcetera?

9. Kan het college aangeven tot hoever en in hoeverre je af mag wijken van de kaders die vooraf zijn vastgesteld in het voorontwerp en wat is hierin de rol nog van de gemeenteraad?

10. Kan de wethouder aangeven wat dit doet met de tijd die voor het project is uitgetrokken en of er een vertraging valt te verwachten?

11. Kan het college aangeven of dit plan binnen het daarvoor gestelde budget blijft? Zo nee, klopt het dat er al anderhalve ton euro budgetoverschrijding is?

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag/Groep de Mos