14 juni Beantwoording Schriftelijke vragen Illegaal gedumpt huisvuil in Segbroek

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

Groep de Mos Segbroek signaleert steeds vaker illegaal gedumpt huisvuil in het stadsdeel Segbroek en dan metname in de Heesterbuurt.

1) Herkent u zich in een groeiend aantal meldingen van illegaal gedumpt huisvuil in het stadsdeel Segbroek in het algemeen en de Heesterbuurt in het bijzonder? Zo ja, hoe verhoudt die groei zich tot de afgelopen twee jaar en wat is de aanpak om deze gesignaleerde groei van het illegaal dumpen van huisvuil te bestrijden?

2) Hoeveel handhavers zijn er actief betrokken in het stadsdeel Segbroek om het illegaal dumpen van huisvuil te bestrijden? Hoe vaak is er over 2015 een proces verbaal opgemaakt tegen viespeuken die willens en wetens het straatbeeld vervuilen?

3) Worden alle illegale vuilnisbeltjes 24 uur na melding opgeruimd? Zo neen, waarom niet?