10 juni 2016 Beantwoording schriftelijke vragen Haagse winkelstraten

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht ‘Spuistraat: ene na de andere winkelketen moet sluiten, weinig chique dumpwinkels komen ervoor in de plaats’ (1) en bent u voorts op de hoogte van de noodkreet van bijna alle Haagse winkeliersverenigingen aangaande de actuele problematiek van de detailhandel?

In het artikel, dat ingaat op het vertrek van winkelketens, het gebrek aan branchering en een dreigende verloedering, wordt gesteld dat de gemeente hier niet op in kon gaan.

2) Kunt u duiden waarom u niet op de waarnemingen in de Spuistraat, zoals genoemd in het artikel, kon ingaan? Heeft u hierbij de bereidheid om alsnog uitvoerig te reageren op de problematieken van de Spuistraat, zoals die in het artikel worden genoemd?

Retaildeskundige Cor Molenaar stelt in het artikel dat de gemeente Den Haag actief de regie moet nemen om leegstand, een gebrek aan branchering en verloedering tegen te gaan. O.a. door om de tafel te gaan met alle betrokkenen.

3) Kunt u duiden of u dit in het geval van de Spuistraat heeft gedaan? Zo ja, kunt u in uw beantwoording aangeven met wie (alle partijen noemen s.v.p.) u gesproken heeft en wat de uitkomst van deze gesprekken was?

4) Wat heeft u t.a.v. de Spuistraat actief ondernomen richting vastgoedeigenaren om de huren van winkelpanden te verlagen? Kunt u in uw beantwoording direct aangeven hoe u dit heeft gedaan richting alle vastgoedeigenaren in alle Haagse winkelstraten? Zo neen, waarom niet?

5) Wat heeft u t.a.v. de branchering in de Spuistraat actief gedaan om te zorgen voor een divers winkelaanbod? Kunt u in uw beantwoording direct aangeven hoe u brancheringbeleid heeft gevoerd t.a.v. van alle Haagse winkelstraten? Zo neen, waarom niet?

6) Kunt u duiden waarom eventueel gevoerd beleid t.a.v. branchering (zie vraag 5) heeft gefaald, getuige de vele eurowinkels en belshops die de Haagse winkelstraten domineren? Kunt u in uw beantwoording aangeven hoe u dit, in overleg met de Haagse winkeliersverenigingen, alsnog sturing probeert te geven, teneinde te zorgen voor een divers Haags winkelaanbod dat moet zorgen voor meer bezoekers?

Retaildeskundige Cor Molenaar stelt in het artikel dat juist de Spuistraat moet bijdragen aan de allure van Den Haag als winkelstad. Hij pleit voor meer exclusieve boetiekjes, waarmee je het zogenaamde Bijenkorfpubliek, wel trekt.

7) Hoe ziet u deze visie voor de Spuistraat en welke ‘follow-up’ geeft u aan dit advies?

Winkeliersverenigingen in ondermeer de Theresiastraat, de Weimarstraat, de Fahrenheitstraat, de Frederik Hendriklaan, de Leyweg, de MegaStores en de Grote Markstraat hebben de noodklok geluid aangaande de actuele problematiek van de detailhandel.

8) Op welke wijze gaat u tegemoet komen aan deze zorgen? Gaat u met deze winkelgebieden in gesprek? Zo ja, kunt u per winkelgebied een gespreksverslag aan de Raad doen toekomen.

Uw wethouder Economie stelde tijdens het debat over de komst van het Franse sportbedrijf Decathlon richting het ForePark dat het slechts in drie winkelgebieden slecht gaat (De Leyweg, rondom de voormalige V&D in het centrum en in de MegaStores). Dat beeld wordt dus bestreden door de grote winkeliersverenigingen in de grote winkelstraten.

9) Bent u op de hoogte van het wel en wee in de kleinere winkelgebieden zoals de Dierenselaan, de Stede en rondom het Almeloplein. Wilt u per winkelstraat / winkelgebied (groot en klein) een overzicht naar de Raad doen toekomen met het leegstandscijfer in het algemeen en de op de winkelstraat / het winkelgebied gespecificeerde problemen in het bijzonder? Zou u zo vriendelijk willen zijn om het laatste gespreksverslag per winkelstraat / winkelgebied bij dit overzicht te willen voegen.

(1) ‘Spuistraat: ene na de andere winkelketen moet sluiten, weinig chique dumpwinkels komen ervoor in de plaats’, AD, 26 maart 2016

Richard de Mos

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag