24 februari 2015: Beantwoording Schriftelijke vragen over Seniorenflat De Watervogel – SV050 RIS280543

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

29 januari 2015

Op eerdere vragen van o.a. Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag in Juli 2014 heeft u n.a.v. treiteren van psychiatrische patiënten die beschermd wonen, geantwoord:

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een stichting zich vanwege pesterijen gedwongen ziet te verhuizen. De gemeente heeft naar aanleiding van de ontstane situatie opnieuw contact opgenomen met stichting Anton Constandse. We hebben aangeboden om waar mogelijk te helpen bij het vinden van een oplossing. Daartoe behoort naar de idee van het college ook het blijven op de bestaande locatie nadrukkelijk tot de mogelijkheden. Dit eventueel aangevuld met extra maatregelen om rust in de buurt te borgen.

1. Waarom is het u niet gelukt de treitercampagnes het hoofd te bieden, de psychiatrische patiënten in hun beschermde woonomgeving in de Schilderswijk te laten wonen en de rust in de buurt te bewaren, zoals door u toegezegd in de beantwoording van eerdere vragen?

2. Het beleid is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Leegstaande seniorenwoningen in de Watervogelstraat worden nu niet aan ouderen verhuurd. Waarom niet?

3. Welke afspraken zijn er met wooncorporaties om seniorenwoningen ook aan ouderen te verhuren en niet aan andere doelgroepen?

4. Hoe verklaart u het waterbedeffect en hoe worden de problemen nu afgewenteld op de bewoners van de seniorenflats in de Watervogelstraat?

5. Begrijpt u de zorgen van de bewoners van de seniorenflats in de Watervogelstraat? Zo ja, wat gaat u doen om de zorgen bij deze bewoners weg te nemen?

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag