Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Sluijs de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de huidige staat van het zebrapad op de kruising van de Ouverturestraat met de Symfoniestraat, zoals beschreven in het krantenartikel? (1)

  2. In hoeverre voldoet de huidige staat van het zebrapad aan de vastgestelde normen voor verkeersveiligheid, met name in relatie tot de strategie voor verkeersveiligheid die twee jaar geleden is gepubliceerd?

  3. Op welke termijn gaat de gemeente actie ondernemen om het zebrapad op de genoemde locatie opnieuw te markeren en zo de verkeersveiligheid te waarborgen?

  4. Kan het college toelichten hoe het zebrapadonderhoud in het algemeen wordt uitgevoerd en of er verbeteringen mogelijk zijn om vroegtijdige slijtage te voorkomen?