Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Kan het college duiden waarom u nauwelijks overlegt met bewonersorganisatie Transvaal Midden Noord, inzake plannen voor deze wijk? 

2) Bewoners, ondernemers en betrokken organisaties voelen zich totaal niet gehoord op bijeenkomsten van de gemeente, mede omdat zij hun inbreng op deze avonden/dagen niet terug zien in de uitvoering. Hoe verklaart u dit als college? 

3) Is het bekend bij het college dat de plannen Verkeersplannen Centrum Noord en Leiding door het Midden projecten zijn die geen draagvlak kennen bij bewoners en ondernemers? Graag een toelichting.

4) Wat gaat u als college doen om de plannen aan te passen / het zij niet door te laten gaan gezien hier niet de nodige draagvlak voor is? Graag antwoord op beide projecten (Verkeersplannen Centrum Noord / Leiding door het Midden).

5) Bewoners leven onder spanning en hebben vragen over de grote ingrepen in hun wijk. Hoe gaat het college deze spanningen en vragen doen wegnemen (inzake Verkeersplannen Centrum Noord / Leiding door het Midden) bij de bewoners in Transvaal? Graag een toelichting.

6 ) Bewoners in Transvaal willen de regie terug over hun eigen wijk en willen meebeslissen over wat er in hun wijk gebeurd. Wat gaat het college doen om aan de wensen van deze bewoners te voldoen? 

7) Grote zorgen zijn er bij ondernemers over de bereikbaarheid van hun winkelstraat lees : De Paul Krugerlaan & De Kempstraat. Kan het college in haar antwoord weergeven wat voor verkeersplannen, bouwplannen en werkzaamheden gaan plaatsvinden en waar verkeersafsluitingingen voor nodig zijn in de directe omgeving van deze winkelstraten? Graag de agenda voor de komende jaren.

8) Is het college bereid de ondernemers tijdig te informeren over de nadeel compensatie waar ondernemers aanspraak op kunnen maken mochten zij direct verlies leiden of minder bezoekers trekken door werkzaamheden aan de winkelstraten De Paul Krugerlaan & De Kempstraat? 

9) Hart voor Den Haag is van mening dat zonder draagvlak er geen grote ingrepen mogen plaats vinden in Transvaal, deelt u als college deze mening? Zo neen waarom niet? Graag een toelichting.

10) Winkelstraat Paul Krugerlaan is al jaren een drukbezochte winkelstraat met veel potentie, echter ontbreekt hier nog een winkeliersvereniging. Welke rol ziet het college voor haar weggelegd om deze samen met ondernemers te initiëren? En welke middelen stelt zij hiervoor beschikbaar? 

11) Is het college bereid om samen met de bewoners van Transvaal een inventarisatie te maken van de wensen van bewoners in de openbare ruimte? Zo neen waarom niet? Zo ja, kan het college na het opstellen van de inventarisatie deze naar de raad doen toe komen? 

12) Hart voor Den Haag daagt het college uit om op korte termijn te komen met een actieplan voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijk Transvaal. Dit actie plan op te stellen samen met bewoners, ondernemers en betrokken organisaties en deze naar de raad te doen toekomen.