5 oktober 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen verkeersveiligheid Viandenstraat en verloederde speelplaats Mecklenburgplein

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

In gesprek met omwonenden heeft Hart voor Den Haag kennis genomen van de onveilige verkeerssituaties die in de Viandenstraat worden ervaren. Regelmatig zorgen o.a. de vele (te snel rijdende) bestelbusjes voor gevaarlijke situaties in een straat die veel gebruikt wordt door kinderen op weg en terugkomend van de nabije basisschool. Er is veel onduidelijkheid over hoe de verkeersveiligheid gewaarborgd wordt gezien het gebrek aan verkeersvertragende maatregelen.

  1. Is het college bekend met de onveilige verkeerssituatie en de ontevredenheid van omwonenden over deze situatie in de Viandenstraat?
  2. Kan het college haar beeld van de verkeerssituatie en -drukte in de Viandenstraat delen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe ziet dit beeld er uit?

Grenzend aan de Viandenstraat, verderop is de P-plaats achter de Aldi gelegen, waar dagelijks grote vrachtwagens laden en lossen. Veel bezoekers maken ook gebruik van deze parkeerplaatsen. Het uitrijden van deze parkeerplaats zorgt regelmatig voor onwenselijke situaties, ook bij de driesprong met de Laurenburgstraat. Auto- en vrachtverkeer uit de beide delen van de Viandenstraat ontmoet elkaar hier, samen met fietsverkeer uit de Laurenburgstraat, op een onoverzichtelijke hoek, waarbij het eerdergenoemde gebrek aan drempels zorgt dat verkeer elkaar op snelheid kan tegenkomen. Met deze combinatie van snelheid en onoverzichtelijkheid lijkt het een kwestie van tijd voordat zich hier een ongeluk voltrekt, wat des te schrijnender is gezien de nabijheid van een basisschool en de vele kinderen die gebruik maken van deze straten. Bezorgde omwonenden vragen dan ook om maatregelen.

  1. Hoe beoordeelt het college de bovengenoemde verkeerssituatie? Is het college van mening dat deze verkeerssituatie, zeker in de nabijheid van een basisschool, acceptabel is? Is het college bereid verkeersvertragende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het leggen van drempels nabij de driesprong? Zo nee, waarom niet?

Ook aan de andere kant van de Viandenstraat, richting het Mecklenburgplein, zijn er zorgen. Omwonenden geven aan dat de drempels die hier zijn aangelegd nauwelijks een vertragende werking hebben voor het verkeer. De drempel die de straat aan het Mecklenburgplein verbindt, is de naam drempel niet waardig. Ook hier is de schrijnende waarheid dat er midden op het plein een kinderspeelplaats aanwezig is, waar kinderen alleen kunnen komen door de straat, waar geen zebrapaden aanwezig zijn, over te steken.

  1. Is het college bekend met deze specifieke verkeerssituatie en op de hoogte van het feit dat omwonenden diverse bijna-ongelukken hebben benoemd? Is het college bereid ook aan deze kant van de Viandenstraat additionele verkeersvertragende maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid een aangewezen oversteekplaats te maken zodat kinderen ten aller tijden veilig de oversteek naar de speelplaats op het Mecklenburgplein kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

In gesprek met omwonenden wordt ook de deplorabele staat van de kinderspeelplaats op het Mecklenburgplein benoemd. Volgens Hart voor Den Haag kan de speelplaats een fikse opknapbeurt gebruiken.

  1. Hoe beoordeelt het college de staat van de kinderspeelplaats op het Mecklenburgplein?
  2. Is het college bereid de verloederde kinderspeelplaats op het Mecklenburgplein te renoveren? Zo nee, waarom niet?

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag