13 oktober 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Oplossing voor wijkvereniging De Kruin stinkt

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.
1) Bent u bekend met de artikelen ‘Bloemenbuurt wordt opgezadeld met buurthuis uit Bomenbuurt’ in Den Haag Centraal en ‘Gedwongen verhuizing wijkgebouw De Kruin kost gemeente bijna zeven ton’ op de website van Den Haag FM? (1)(2)

2) Kunt u duiden wat er wordt bedoeld met de stelling dat voormalig wethouder Marnix Norder de grond waarop buurthuis De Kruin is gevestigd heeft verkocht aan een project-ontwikkelaar? (1)

3) Zijn er afspraken gemaakt met project-ontwikkelaren over de grond waarop ook De Kruin staat? Zo ja, welke?

Het buurthuis De Kruin, maakt van een beperkt stuk grond gebruik, dan waaruit de gehele kavel bestaat (11 meter x 41,4 meter).

4) Hoeveel grond kan er bouwrijp uitgegeven worden indien De Kruin zou blijven staan?

5) Hoeveel kosten zijn er gemaakt door het mediationtraject, ambtelijke ondersteuning en andere gerelateerde zaken?

6) Heeft u een gespecificeerd overzicht van alle kosten die er gemaakt zijn en nog gemaakt worden inzake de mogelijke verhuizing van De Kruin naar de Annemoonstraat? Zo nee, waarom niet?

7) Bent u met Groep de Mos van mening dat (minstens) 700.000 euro uitgeven om een stuk bouwgrond te kunnen realiseren niet normaal is? Zo nee, waarom niet?

8) Wat is de situatie van De Kruin op dit moment in het traject?

9) Bent u bekend dat Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt door de gehele onzekere situatie inmiddels de huurovereenkomst met De Kruin heeft opgezegd? Zo nee,waarom niet?

10) Wat betekent het verlies van deze huurder voor de totale begroting van De Kruin?

11) Bent u bekend met het feit dat lokale huurder en omwonenden in de Annomoonstraat mordicus tegen de komst van De Kruin zijn en zich hebben verenigd in een initiatiefgroep?

12) Wat zijn doelstellingen van deze initiatiefgroep en staat de gemeente in contact met deze mensen?

13) Wat doet de gemeente aan deze situatie?

14) Kunt u duiden hoe De Kruin en haar leden zich in een dergelijke vijandige omgeving moet inpassen?

15) Bent u bekend met het feit dat de gedwongen verhuizing inmiddels al Kruin-leden kost en wat is de invloed daarvan op De Kruin?

16) Wat kost het om de situatie met De Kruin terug te draaien en De Kruin in de Acaciastraat te behouden?

17) Bent u met Groep de Mos van mening dat er veel geld is te besparen met een situatie waarbij De Kruin op zijn plek blijft zitten in de Acaciastraat? Zo nee, waarom niet?

 

(1) Den Haag Centraal 15 mei 2015 – Bloemenbuurt wordt opgezadeld met buurthuis uit Bomenbuurt – http://issuu.com/aveqimedia/docs/5566ed6a72ce7/12

(2) Den Haag FM – Gedwongen verhuizing wijkgebouw De Kruin kost gemeente bijna zeven ton – http://denhaagfm.nl/2015/07/06/gedwongen-verhuizing-wijkgebouw-de-kruin-kost-gemeente-bijna-zeven-ton/

 

Arjen Dubbelaar

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag