1 december 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen Vijzelstraat in rep en roer

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en Dennis Groenewold (D66) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Eind 2018 heeft een ontwikkelaar een vergunning aangevraagd voor de realisatie van enkele woningen op het binnenterrein achter de Vijzelstraat nr. 75. Met het indienen van een zienswijze is toen de vergunning voor het aanvragen van een bouwvlak niet verleent en is er geen nieuwbouw gekomen. De raad heeft destijds een motie aangenomen waarin de wens werd uitgesproken de omwonenden de mogelijkheid te bieden het terrein bij hun tuinen te betrekken.(RIS 301456).

In het afgelopen jaar hebben de projectontwikkelaars het terrein gebruikt als opslag voor bouwmateriaal en als parkeerplek.

De eigenaren van de grond zijn op dit moment bezig het terrein leeg te trekken en te bestraten.

1) Is het college op de hoogte van deze situatie? Zo ja, sinds wanneer?

Dit is in overleg gegaan met de ‘Dienst Bouw en Woningtoezicht’ van de gemeente Den Haag. Het perceel AG 2660 is eigendom van de gemeente (zie Bijlage (1)). Het lijkt er op dat dit perceel bij de activiteiten wordt betrokken.

2) Klopt het dat bovengenoemd perceel bij de grondwerkzaamheden van de ontwikkelaar is getrokken? Zo ja, waarom?

Omwonenden zijn enorm verrast door deze activiteiten en hebben contact gezocht met de dienst DSO van de gemeente Den Haag. Er is hen mede gedeeld dat er een parkeerplaats mag komen. De grond heeft de bestemming ‘Wonen’.

3) Is het College ervan op de hoogte dat de ontwikkelaar op deze locatie een parkeerplaats wil aanleggen?

4) Is een parkeerplaats op deze locatie toegestaan?

Ook is door de werkzaamheden bijna een gemeenschappelijke erfafscheiding deels gesloopt. Dit hebben omwonenden net weten te verhinderen door het inschakelen van de Pandjesbrigade. Het liep dusdanig uit de hand dat zelfs de Politie erbij werd gehaald.

5) Is het college op de hoogte van deze situatie? Zo neen, waarom niet?

6) Hoe reflecteert het college op deze situatie?

De afwatering voor het droog maken van de locatie wordt aangesloten op het riool van Vijzelstraat 77. Dit zijn mensen die huren van de woningcoöperatie Arcade.

7) Is dit een juiste weergave van de situatie? Zo ja, wat gaat het college doen om orde op zaken te stellen?

Op het terrein stond ook een boom die is gekapt bij de werkzaamheden.

8) Is er een vergunning voor het kappen van de boom afgegeven? Zo nee, hoe gaat de gemeente hiertegen optreden?

William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Dennis Groenewold
D66