Beantwoording Raadsvragen Inzake: Woedende marktkooplui van de Haagse Markt

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer R. de Mos sv 2013.030
RIS256426

Regnr. DSB/2013.66 Den Haag, 19 februari 2013

Inzake: Woedende marktkooplui van de Haagse Markt

De gemeenteraad

Het raadslid de heer R. de Mos heeft op 23 december 2012 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Verkopers Haagse markt woedend op gemeente (1)?
Ja. Haagse marktverkopers maken stellen dat door gemeentelijk beleid 20% van de kramen verdwijnen.

2. Deelt u de mening dat u met uw beleid de Haagse ‘Mart’ vakkundig de nek om zal draaien? Zo ja, heeft de bereidheid om af te zien van uw voornemen een grens te stellen aan het aantal ondernemers per branche?
Nee.

3. Hoe haalt u het in uw hoofd om ten tijde van economische crisis zulke marktverstorende maatregelen te nemen, die slecht zullen uitpakken voor de verkopers van de Haagse markt?
De gemeente stelt dat de genomen maatregel in samenspraak met de marktkooplui van de Haagse markt zal worden genomen.

4. Kunt u duiden dat er dan al een petitie is van 200 handtekeningen tegen de voorgenomen maatregel?
De nieuwe regelgeving is in overleg met de bonden van marktkooplieden opgesteld. Er is echter een beperkte groep kooplieden die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelt door de bonden. Om gehoor te geven aan dit gevoel hebben de kooplieden van iedere markt onlangs vertegenwoordigers gekozen. Deze gekozen kooplieden zijn op maandag 5 februari 2013 benoemd en voor het eerst bij elkaar gekomen. Zij gaan nu per markt aan de slag met de punten die zij belangrijk vinden voor hun markt.
DSB/2013.66 2

5. Heeft u de bereidheid om eens zaken aan te pakken waar de marktlui wat hebben, zoals het aantrekkelijker maken van de entree van de markt? Zo neen, waarom niet?

Per markt gaan de gekozen vertegenwoordigers aan de slag met die punten die zij belangrijk vinden om aan te pakken. Op de Haagse markt aan de Herman Costerstraat wordt komend jaar met herinrichting gestart. Hiervoor wordt een werkgroep in het leven geroepen waarin ook de gekozen kooplieden zitting hebben.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen