Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Sluijs (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

  • Is het college bekend met het artikel ‘’Bewoners plassen in lift, zetten afval zomaar neer’ van AD Haagsche Courant? (1)
  • In de folder die de bewoners voor hun verhuizing kregen, stond dat er negen mensen uit zorginstellingen zouden komen. Hoeveel zijn het er uiteindelijk geworden? 
  • Bewoners voelen zich onveilig en zijn bang. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat dit het tegenovergestelde is van wat hen in de folder werd voorgespiegeld? Zo nee, waarom niet?
  • Vindt het college een seniorenflat de meest geschikte plek om mensen die te kampen hebben met psychoses te huisvesten?
  • Hoe kan het dat bewoners die een grote zorgvraag hebben slechts minimale begeleiding krijgen? 
  • “In het geval van overlast zetten wij in op het aanpakken van deze meldingen”, stelt Staedion. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat voorkomen in deze beter is dan genezen? Zo nee, waarom niet. Zo ja, hoe gaat het college dat bewerkstelligen. 
  • Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de bewoners zich wel weer veilig voelen en een prettige oude dag kunnen hebben zoals ook was voorgespiegeld? Graag concrete acties. 
  • Hoe gaat het college ervoor zorgen dat appartementen niet onderverhuurd worden en dat er geen ongure types meer naar binnenkomen? 
  • In Loosduinen leeft sterk het gevoel dat het stadsdeel onevenredig veel mensen (moet) huisvest(en) met een psychische zorgvraag, GGZ-achtergrond en/of verslavingsproblematiek. Graag ontvangen we een overzicht per stadsdeel (in aantallen en percentages) van de opvang van mensen met een psychische zorgvraag, GGZ-achtergrond en/of verslavingsproblematiek. 
  • https://www.ad.nl/binnenland/ouderen-hebben-spijt-van-verhuizing-naar-seniorenflat-ik-hou-altijd-mijn-deur-dicht~a54f3a69/?fbclid=IwAR1cAIev31gc5F1KSi7gu-dSAZgNYl9aZ6bG1GmTwXLd6q4t9rd3TsLro7M&referrer=https%3A%2F%2Flm.facebook.com%2F

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag