16 juni 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen  Verplaatsen naambord “Munirpad” thv Arch. Luthmannstraat

 

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Is het correct dat de komende tijd de naamloze fietspaden voorzien worden van een naam zodat o.a. hulpdiensten beter inzicht krijgen in bijvoorbeeld de locatie van een ongeluk of noodsituatie?

Groep de Mos juicht het initiatief van de Gemeente toe om naamloze fietspaden een naam te geven, zeker als daarmee ook nog eens belangrijke personen worden geërd. Echter, dit mag niet ten koste gaan van de huidige straatnamen en leefsituaties. De plek waar één van de naamborden “Munirpad” is opgehangen, is dusdanig onhandig dat het lijkt alsof de bewoners van de Architect Luthmannstraat met huis en al verhuisd zijn naar het Munirpad. Navraag heeft geleerd dat er slechts 3 naamborden geplaatst zijn, te weten aan het begin alsmede einde van het fietspad en halverwege bij een kruising.

2) Bent u het met ons eens dat de gekozen locatie voor één van de naamborden “Munirpad” niet erg handig is en daarnaast meer verwarring op levert dan duidelijkheid? Zo nee, waarom niet?

3) Indien u met ons van mening bent dat het naambord “Munirpad” nu onhandig staat, bent u bereid om het naambord “Munirpad” en het naambord “Architect Luthmannstraat” dusdanig anders te plaatsen waardoor er geen verwarring maar inzicht kan ontstaan over de juiste benamingen van straten en paden, zoals u ook aangeeft in uw toespraak gehouden tijdens de officiële opening?

Om de verwarring te beperken stelt Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag het volgende voor:

  • Daar waar nu het bord “Munirpad” hangt, komt het bord “Architect Luthmannstraat” te hangen, waarbij de paal iets verder naar boven geplaatst zal worden of het bord “Architect Luthmannstraat” wordt bevestigd aan de lantaarnpaal die op de stoep schuin voor de eerste woning van dat huizenblok staat.
  • Het bord “Munirpad” komt boven de reeds geplaatste verkeersboden (Fietspad en tweerichtingsverkeer) te hangen, een kwartslag gedraaid ten opzichte van nu, zodat alle borden (naambord en verkeersborden) in één oogopslag zichtbaar zijn, danwel het bord te plaatsen daar waar nu het bord “Architect Luthmannstraat” hangt.

4) Bent u bereid het bovengenoemde voorstel uit te voeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke kortst mogelijke termijn kan dit uitgevoerd worden?

Ter illustratie zijn foto’s bijgevoegd van de situatie nu en de gewenste situatie conform het hierboven beschreven voorstel.

In oktober 2013 is besloten tot benoeming van het Munirpad over te gaan. Dit is echter pas uitgevoerd in een later stadium en officieel geopend op 14 april jl. Een enkele bewoner van de aan het Munirpad evenwijdig lopende straat, Architect Luthmannstraat, heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn geweest van de officiële opening. Men was vooral verrast door de delegatie mensen die op 14 april verzameld waren ter hoogte van hun woningen. Een paar weken later werden dezelfde bewoners overigens verrast door een openliggende stoep in verband met herbestrating. Ook hierover zijn de bewoners niet ingelicht, ondanks dat het openbreken van de stoep van invloed is op het benaderen van de woningen.

5) Klopt het dat de bewoners aan de Architect Luthmannstraat niet persoonlijk middels een brief van de Gemeente zijn geïnformeerd over de officiële opening en ook niet over het herbestraten van de stoep? Zo ja, waarom hebben die paar bewoners geen schriftelijk bericht ontvangen? Kunt u er voor zorgdragen dat bewoners in het vervolg beter geïnformeerd worden omtrent activiteiten als werkzaamheden of andere officiële activiteiten?

Richard de Mos

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag