10 mei 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Wekelijks restafval ophalen in zomermaanden

1) Waarom wordt er in de huisafvalkalender 2022 geen rekening meer gehouden met het wekelijks inzamelen van restafval in de warme zomermaanden? (1)

2) Is het college bekend met het unaniem aangenomen amendement ‘Wekelijks ophalen in de zomermaanden’? (2) (RIS 299591)

In de afgelopen jaren werd het restafval in de maanden mei tot september wekelijks opgehaald.

3) Waarom lijkt het erop dat het stadsbestuur hiermee stopt?

4) Op welke wijze zijn de bewoners hierbij betrokken?

5) Hoe zijn bewoners hierover geïnformeerd?

6) In welke wijken van Den Haag is nog sprake van het alternerend inzamelen door middel van mini-containers en zijn geen ondergrondse containers aanwezig? Graag een overzicht.

7) Is het college met Hart voor Den Haag / Groep de Mos van mening dat het in de zomermaanden wekelijks ophalen van restafval in deze wijken moet blijven? Zo nee, waarom niet?

In 2021 werd er nog een wijzigingsbesluit genomen om het restafval wekelijks in te zamelen. (3)

8) Wanneer gaat dit wijzigingsbesluit huisvuilkalender 2022 genomen worden door het college?

(1) Gemeente Den Haag – Vaststelling huisvuilkalender 2022, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/713678

(2) Amendement – Wekelijks ophalen in de zomermaanden, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/moties,_amendementen_en_initiatieven/447538

(3) Wijzigingsbesluit huisvuilkalender 2021, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/663602