Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is er inmiddels meer duidelijk over de toezegging van het college dat er gekeken zou worden naar “teruggave” aan de natuur van parkeerplaatsen aan het Zwarte Pad? (*) Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, wanneer wel?

2) Vindt het college deze parkeerplaatsen in het drukke Scheveningen overbodig dan wel onnodig? Zo ja, waarom en op basis waarvan?

3) Is het college op de hoogte van het plan “Het Zwarte Pad Kleurt Groen”? (**)

4) Vindt het college dit een geschikt plan, zeker gezien het feit dat het de gemeente niets kost?

5) Is het college bereid om zo snel mogelijk met de ondernemers om de tafel te gaan zitten teneinde dit plan doorgang te laten vinden? Zo nee, waarom niet?

6) Waarom is betaald parkeren in het laagseizoen doorgevoerd op deze plek en wanneer is dit besloten?
(*)

(**)
https://www.de-scheveninger.nl/2020/07/15/geef-parkeerplaats-zwarte-pad-terug-aan-de-natuur/
Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos