Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vervolgvragen (RIS310066) aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Op 2021 stelde raadslid mevrouw Davituliani (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) schriftelijke vragen ‘Pak puinbak in Laak eindelijk aan”. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid mevrouw Davituliani de volgende vervolgvragen:

1) Het college geeft aan dat er vanaf 2020 tot heden 282 controles in ruim 300 werkdagen door de pandbrigade zijn uitgevoerd. Kan het college aangeven in welke gebieden in Laak deze controles zijn uitgevoerd? Kan het college ook aangeven wat de targets waren voor deze afdeling?

2) Het college stelt met allerlei maatregelen bezig te zijn om het opkopen van woningen door malafide beleggers tegen te gaan. Kan het college duiden wat er met “allerlei maatregelen” precies bedoeld wordt? Welke additionele maatregelen heeft het college ingezet om de leefbaarheid in de wijken van Laak te vergroten?

3) Kan het college aangeven of de gemeente al begonnen is met het aanschrijven van woningeigenaren met achterstallig onderhoud? Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat daar al duidelijke wetten en regels voor zijn die gewoon gehandhaafd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

4) Het college geeft in de beantwoording van onze vragen aangaande de te vervangen bomen aan dat de gemeente hiervoor een planning hanteert. Is er al nagedacht over wat voor soort bomen er teruggeplaatst worden? Dit, met het oog op overlast door wortels, bladuitval, luizen(poep) en dat er bij hoge bomen veel daglicht verloren gaat.

5) Het college geeft aan dat het voor handhavers lastig is om de overtreders op heterdaad te betrappen. Is het college met Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat veel overlast zoals huisvuil, zwerfvuil, hondenpoep en openbare dronkenschap, deels voorkomen kan worden als de gemeente in voldoende mate zorgdraagt in het verstevigen van de informatiepositie van verhuurders en huurders en het uitbreiden van de zorgplicht van de verhuurders zowel ten aanzien van ingezetenen als niet-ingezetenen?

6) Is het college met Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat gelet op het structurele karakter van de bovengenoemde overtredingen, de roep om het stellen van duidelijke kaders volstrekt legitiem is? Zo nee, waarom niet?

7) Ziet het college de mogelijkheden om (eventueel) in combinatie met het opnieuw uitgeven van de huisvuil-kalender, de eigenaren verantwoordelijk te stellen voor het periodiek attenderen van de bewoners op hun verantwoordelijkheden betreffende het veilig- en schoonhouden van hun en onze woonomgeving? Kan het college aangeven in hoeverre het artikel 151d van de Gemeentewet hieraan kan bijdragen? Graag een juridisch onderbouwd antwoord.

8) Kan het college de effecten van de pilot “Goed verhuurderschap” voor de raad inzichtelijk maken? Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent met de behaalde resultaten?

9) De pilot “Goed verhuurderschap” richtte zich onder meer op het verlagen van de disproportioneel hoge huurprijzen in wijken als Laak. In hoeverre is er sprake van verbetering op dit vlak en hoe wordt dit gemeten?

10) Op welke manier vindt er toezicht en handhaving plaats op het hanteren van de proportionele huurprijzen door particuliere verhuurders?

11) Is het college bekend met de verkeersonveilige situatie op de kruising van Genestetlaan/Jan van Beerstraat? Te weten: te hard rijdende auto’s die de veiligheid van voetgangers en fietsers in gevaar brengen? Zo ja, welke inspanningen heeft het college tot nu toe geleverd om de situatie te verbeteren?

 12) Is het college bereid, om de wens van bewoners in te willigen en met een verkeersveilige oplossing te komen in de vorm van een rotonde op de kruising Genestetlaan / Jan van Beerstraat? Zo ja, wanneer kan de raad de eerste inventarisatie van het plan tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

 Hart voor Den Haag/Groep de Mos krijgt steeds meer signalen dat postbezorgers met een gigantische snelheid op de stoepen rijden en met hun roekeloze rijgedrag voor gevaarlijke situaties zorgen. Het betreft de postbezorgers van o.a. PostNL, DHL, GLS, DPD.

13) Is het college met Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat de stoep voor met name de kinderen een veilige plek hoort te zijn in een onveilige omgeving? Is het college bereid om stoep-paaltjes in te zetten om zodoende ervoor te zorgen dat de bezorger busjes niet klakkeloos op de stoepen kunnen rijden? Is het college bereid om samen met de bewoners te inventariseren waar de komst van deze paaltjes precies nodig is? Zo nee, waarom niet?

14) Kan het college aangeven wat voor een beleid er door de gemeente gehanteerd wordt ten aanzien van de woningen/winkels die al langere tijd leegstaan? Kunt u een situatieschets en het feiterelaas bieden ten aanzien van het pand aan de Goeverneurlaan 422? Zo nee, waarom niet?

15) In hoeverre ziet het college de meerwaarde van een hardere aanpak van leegstand? Over welke instrumenten beschikt de gemeente momenteel om de langdurige leegstand bij woningen en panden harder aan te pakken? Welke additionele maatregelen bent u bereid te nemen om de gemeente gerichter te laten controleren en de misstanden aan te pakken? Graag een gemotiveerd antwoord.

16) Is het college bekend met de gevaarlijke verkeerssituatie die veroorzaakt wordt door het hek bij de tramhalte Goeverneurlaan (aan de kant van de Primera) dat onvoldoende doorgetrokken is?

Is het college bereid om zorg te dragen voor het herstellen van het hek bij de halte Goeverneurlaan zodat de uitstappende passagiers niet plots in het drukke verkeer terechtkomen maar zich aan het hek kunnen vasthouden? Zo nee, waarom niet? Indien zulks tot de verantwoordelijkheden van de HTM behoort, bent u bereid om met de HTM in contact te treden om dit bij hen onder de aandacht te brengen? Zo nee, waarom niet?

17) Bewoners geven aan en zijn verontrust door het nieuws dat er mogelijk haltes van tram 16 komen te vervallen. Wat is uw reactie over de (on)juistheid van deze informatie?


18) Is het college met de inwoners van Laak en Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat tram 16 de levensader van Laak is? Bent u het met ons eens dat de tramhaltes onder geen beding mogen komen te vervallen? Zo ja, op welke manier(en) bent u voornemens de zorgen van bewoners hieromtrent weg te nemen? Zo nee, waarom niet?

19) Is het college bekend met de aanhoudende klachten over de slechte straatverlichting van o.a. de Goeverneurlaan? De verlichting aldaar is te fel is waardoor de bomen te veel licht opvangen en er op de stoep en bij de woningen donkere stukken ontstaan. Is het college bereid om hier samen met de bewoners naar te kijken en met passende oplossingen te komen? Zo nee, waarom niet?

20) Is het college bekend met de diverse stoepverzakkingen zoals bijvoorbeeld langs de Goeverneurlaan (o.a. nr. 95 en 121)? Is het al uitgezocht hoe dit komt? Zo nee, bent u bereid om hiervoor op een korte termijn zorg te dragen? Zo nee, waarom niet?

21) In de beantwoording van de schriftelijke vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos (RIS310066) stelt het college dat er inmiddels een nieuwe parkeer strategie is vastgesteld door de gemeenteraad. Ook geeft het college aan dat het onderzoeken van de schuine parkeerplaatsen hierin wordt meegenomen. Wie voert het onderzoek uit en wanneer kunnen de bewoners hier een uitsluitsel over verwachten? Wanneer kan de raad de resultaten van het onderzoek tegemoet zien?

22) Tijdens de wijkschouw kwamen de bewoners veel portiektrappen tegen waarvan de stukken uit de treden zijn gebroken. Sommigen zelfs zo ernstig dat het gevaar oplevert en tot valpartijen kan leiden, zeker in het donker als er geen portiekverlichting is. Is het college bereid om hiervoor aandacht bij de Pandbrigade te vragen? Zo nee, waarom niet?

23) Is het college bekend met de zwaar verwaarloosde tuin op de hoek in de Isingstraat 36? Ziet u de mogelijkheden om in overleg met de bewoner hier iets mee te doen om de straat zodoende een beter aanzicht te geven? Zo nee, waarom niet? De woning ziet er overigens erg gesloten uit (geen brievenbus of bel) en lijkt gebruikt te worden voor opslag. Kan het college aangeven of hierbij sprake is van de onttrekking van woonruimte? Graag een gemotiveerd antwoord.

24) Gesloten drugspand op Isingstraat 59 is dichtgetimmerd aan de binnenzijde. Inmiddels zijn de ramen stuk gegooid en levert dit gevaar op voor omwonenden. Kan het college samen met de pandbrigade zorgdragen voor het beëindigen van deze zeer onwenselijke situatie? Zo nee, waarom niet?

25) Is het college met Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat de achterzijde hoek Oudemansstraat 105-107-109 een zeer verwaarloosd beeld vertoont? Is het college het met ons eens dat hier duidelijk een aanschrijving nodig is? Zo nee, waarom niet?

26) Is het college bekend met het leegstaand en dichtgetimmerd pand aan de Linnaeusstraat 119, met aan voorzijde een kapotte glazen raam en aan de zijkant van buiten dicht getimmerd raam met spaanplaat? Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat zulks gevaar oplevert en wat gaat het college hieraan doen?

27) Het portiek van de appartementen Isingstraat nummers 9 t/m 15 met de lateien vertoont scheuren en loszittende stukken beton, dus gevaar voor de omgeving. Kan het college aangeven op welke manier(en) het voornemens is om een einde te maken aan deze onwenselijke, gevaarlijke situatie?

 28) Op de volgende adressen in Laak hebben de bedrijven hun tuin dicht gemaakt, avondwinkel De Laak Goeverneurlaan 158 en Ray Roti Shop Goeverneurlaan 160. Kan het college aangeven in hoeverre de wet zulks toelaat? Waarom wordt er geen toezicht gehouden op de naleving van de wet- en regelgeving? Graag een gemotiveerd antwoord.

29) Tegenover café ’t Hoekje op de Jan van der Heijdenstraat 119-121-123 staat een pand met een totaal verrotte daklijst met gaten erin. Bent u het met de bewoners en Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat dit gevaar kan opleveren voor het winkelend publiek? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

30) Vragen 21 t/m 28 zijn door bewoners reeds in april 2019 bij het stadsdeelkantoor neergelegd. Kan het college gemotiveerd uitleggen hoe het mogelijk is dat  tot op de dag van vandaag hier geen opvolging aan is gegeven? Kunt u zich voorstellen dat bewoners zich vergeten voelen? Zo nee, waarom niet?

31) Waarom krijgen de bewoners geen gedegen antwoord op de simpele vraag over de aanwezigheid stadsdeel wethouder in stadsdeel Laak dat nota bene tot haar verantwoordelijkheden behoort? Is het college met Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat een raadsvraag gewoon moet worden beantwoord? Artikel 155, eerste lid, Gemeentewet luidt immers: ‘Een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen.’ En in artikel 169 staat: ‘Zij [het college en elk van zijn leden afzonderlijk] geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang’.

Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos