Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Rita Verdonk (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de signaalbrief d.d. 13 september van de IGJ en IJenV over het toezicht op de jeugdbeschermingsketen? https://www.igj.nl/publicaties/brieven/2022/09/13/signaalbrief-toezicht-jeugdbeschermingsketen

2. De inspecties hebben aangegeven dat zij niet meer optreden wanneer er onvoldoende aanbod aan jeugdbescherming en jeugdhulp is. U bent als wethouder verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende, passend aanbod, wat gaat u doen om de veiligheid van de meest kwetsbare kinderen in Den Haag te waarborgen?

3.a De inspecties hebben herhaaldelijk, waaronder laatstelijk in mei 2022 vastgesteld dat de Gecertificeerde Instellingen (GI’s)die de jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren, niet aan de wettelijke vereisten voldoen. Bent u hiermee bekend?

3b. Indien u met bovenstaande bekend bent, wat heeft u gedaan om ervoor te zorgen dat de GI’s wel aan de wettelijke vereisten voldoen? 

3c. Hebben de door u getroffen maatregelen, bedoeld in vraag 3b ervoor gezorgd dat de GI’s nu wel aan de wettelijke eisen voldoen? Zo nee, wat gaat u daar dan aan doen?

4. Bent u bekend met het door de inspecties genoemde ‘ handelingsperspectief en veldnorm bij onderbezetting Gecertificeerde Instellingen’ ? Zo ja, wat is uw mening over dit handelingsperspectief als het gaat om het borgen van de veiligheid van de kinderen?

5. Bent u zich bewust van de risico’s die een dergelijk handelingsperspectief met zich meebrengen en bent u bereid om dit risico persoonlijk op u te nemen?

6. Als reactie op de genoemde signaalbrief heeft op 14 september de verantwoordelijke minister voor rechtsbescherming de brief ‘ verbetering van de jeugdbeschermingsketen’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Heeft u van deze brief kennisgenomen? https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z16965&did=2022D35745

6. De minister voor Rechtsbescherming (Mrb) heeft toegezegd de komende drie jaar 40 miljoen euro extra beschikbaar te stellen, met als voorwaarde dat gemeenten een vergelijkbaar bedrag beschikbaar stellen. Bent u bereid aan deze voorwaarde tegemoet te komen?

7. In genoemde brief van Mrb wordt aangegeven dat in het najaar het Rijk en gemeenten zullen ‘verkennen’ welke norm voor een caseload kan worden gesteld. Bent u van mening dat een dergelijke crisissituatie als nu in de jeugdbescherming speelt kan wachten tot verkennende gesprekken in het najaar?

8. Ook wordt in de brief gesproken over de noodzaak tot het vereenvoudigen van het verwijzingsproces naar jeugdhulp, met alle administratieve lasten van dien. Begin 2023 komt er een handreiking voor een eenduidig verwijsproces beschikbaar. Deze handreiking heeft alleen nut als deze door de gemeente ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Bent u voornemens dit te gaan doen?

9. Het landelijk percentage complexe echtscheidingszaken bij GI’s is tussen de 60% en de 70%, hoe hoog is dit percentage bij de Haagse zaken?

10a. Mrb is van mening dat complexe echtscheidingszaken veelal niet thuis horen bij de jeugdbescherming, deelt u deze mening? 

10b. Indien u deze mening deelt, hoe gaat de gemeente de veiligheid van deze kinderen dan borgen zolang hier door het Rijk geen passende oplossing voor is gevonden?

11. Het door Mrb eerder gepresenteerde ‘ toekomstscenario’ zal versneld worden ‘ uitgerold’. Een aantal regio’s werken nu al in de ‘geest’ van dit toekomstscenario. Geldt dat ook voor Den Haag? Kunt u hierbij ook aangeven wat uw mening is over het functioneren van de “vrije” jeugdgevangenis in Den Haag.

12. In 2019 is er een inspectierapport opgesteld over een suïcide van een meisje dat, op het moment van overlijden verbleef in een Haagse instelling. Bent u bekend met dit rapport over de casus van Kiemtie Jokhoe, een jongere die onder voogdij van Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering stond en zichzelf van het leven heeft beroofd?

13. Bent u bekend met de documentaire die net verschenen is over de misstanden in de Jeugdzorg in het algemeen en deze casus in het bijzonder? https://youtu.be/udKWQgXAttE

14. Hoe verklaart u dat een minderjarig meisje die door overheidsingrijpen onder voogdij van het LJ&R stond zich van het leven heeft kunnen beroven terwijl dit overheidsingrijpen heeft plaatsgevonden in verband met een vermeende onveilige thuissituatie?

15. Bent u van mening dat een GI die belast is met de voogdij van een jongere verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het overlijden van een jongere nu juist van de overheid mag worden verwacht dat zij de veiligheid van de jongeren als hoogste prioriteit zouden moeten hebben?

16. Bent u , net als Hart voor Den Haag van mening dat alle kinderen een veilige plek verdienen, juist ook kwetsbare kinderen die in de jeugdinstellingen verblijven? Hoe gaat u zich hier de komende 3 ½ jaar voor inspannen?