5 januari 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen particuliere verhuurmarkt verbeteren

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

In Den Haag worden 56.640 woningen in de particuliere huursector verhuurd. Rotterdam telt ruim 60 duizend woningen van particuliere verhuurders en institutionele beleggers. Het college van Rotterdam heeft een actieplan goed huren en verhuren opgesteld. In het stedelijk actieplan zijn 25 maatregelen uitgewerkt om het functioneren van de particuliere woningverhuurmarkt in de hele stad te verbeteren. Het doel van de aanpak is om de voorraad van betaalbare woningen in particulier bezit én de mensen die daarop zijn aangewezen te beschermen.

1) Is het College op de hoogte van het actieplan (1) zoals dat in Rotterdam is gelanceerd?

2) Wat vindt het College van het actieplan?

3) Hoe ver staat het college met de uitwerking van goed verhuurderschap in Den Haag?

In het actieplan zet het college van Rotterdam ook in op voorlichting en ondersteuning met 12 acties. Met name 9 ervan kunnen een aanvulling zijn in Den Haag:

– Een communicatiecampagne

– Model overeenkomst voor (ver)huur van woningen in Den Haag

– Verhuurdersloket

– Actief benaderen nieuwe huurders

– Huurondersteuning

– Publieksbalies informeren nieuwe huurders

– Vraagwijzers

– Richtlijnen Goed Verhuurderschap

– Samenwerking Huurcommissie

4) Graag een uitgebreide reactie van het College om bovengenoemde acties in Den Haag te implementeren.

Er zitten juridische consequenties aan de verhuurdersvergunning omdat deze ingrijpt op een privaatrechtelijke aangelegenheid. Het is een juridisch onzeker instrument omdat aangetoond moet worden dat het gedrag van verhuurders leidt tot een verstoring van de openbare orde. Verder is het eigendomsrecht een sterk recht dat moeilijk met een verordening ingeperkt kan worden. In het actieplan is ook een lobby richting het Rijk opgenomen voor het aanpassen van landelijke wet- en regelgeving zodat er wél wettelijke mogelijkheden komen.

5) Neemt het college ook deel aan deze lobby richting Rijksoverheid? Zo neen, waarom niet?

6) Zou uw college willen overwegen om ook een lobby richting het Rijk te starten?

(1) https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9272296/2#search=%22Actieplan%20goed%20huren%20en%20verhuren%22

William de Blok

Hart voor Den Haag