24 maart 2015: Beantwoording Schriftelijke Vragen over Prinses Julianakazerne

in samenwerking met ChristenUnie / SGP

Den Haag, 19-02-2015

Geachte voorzitter,

Afgelopen week is er in de stad Gouda veel te doen geweest rondom een zogeheten ‘ABC-constructie’, waarbij de gemeente vastgoed van het Rijk opkoopt, om direct door te verkopen aan een derde partij. Ook in Den Haag staat er vastgoed van het Rijk te koop en komt er nog veel meer rijksvastgoed te koop te staan. Hierbij zou de gemeente Den Haag ervoor kunnen kiezen een dergelijke constructie te kunnen gebruiken. ChristenUnie/SGP en Groep de Mos/Ouderen Partij willen graag weten wat het beleid van de gemeente ten aanzien hiervan is en stellen daarom, conform artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen:

1. Wat zijn overwegingen voor het college om zich actief te mengen in de verkoop van rijksvastgoed middels een ABC-constructie? Hoe vaak is de afgelopen zeg 5 jaar een ABC-constructie toegepast, waarbij de gemeente partij was en wat waren hierbij de redenen voor de gemeente om daar haar medewerking aan te verlenen?

Bij de verkoop van rijksvastgoed gaat het nogal eens om rijks- en gemeentelijke monumenten. De ChristenUnie/SGP en Groep de Mos/Ouderen Partij hebben de voorkeur deze monumenten te behouden.

2. Deelt het college deze voorkeur? Zo ja, hoe zorgt het college er bij verkoop van rijksvastgoed voor dat rijks- en gemeentelijke monumenten worden behouden en dat toekomstige gebruikers hier zorgvuldig mee omgaan?

 

Volgens de website van het Rijksvastgoedbedrijf zal binnenkort ook de Prinses Julianakazerne verkocht gaan worden.(1) Daartoe wordt een nota van uitgangspunten opgesteld.

3. Bent u bekend met de verlening van de status van rijksmonument aan de Seyss-Inquart Bunker, voorheen een gemeentelijk monument?

4. Welke mogelijkheden ziet u voor de gemeente om, nu Clingendael en de Seyss-Inquart bunker beide onder rijksmonumentale bescherming staan, dit ook voor de Prinses Juliankazerne te bevorderen?

5. Ligt het wat betreft de Prinses Julianakazerne voor de gemeente voor de hand om – net als bij Clingendael reeds het geval is – aan te sturen op een nieuwe eigenaar/gebruiker die zonder enige sloop of nieuwbouw dit monument betrekt?

In 2013 is in het kader van herhuisvesting de Julianakazerne door toenmalig wethouder Kool aangeboden aan de Johan Maasbach Wereldzending (zie eerdere vragen Groep de Mos/Ouderen Partij, RIS 276380), die daar haar hoofdkantoor wil vestigen, waarbij de Prinses Julianakazerne als gemeentelijk monument bewaard blijft. Het college heeft toentertijd geen medewerking verleend aan een ABC-constructie.

6. Bent u op de hoogte van het artikel ‘Wel moskee, geen christelijk genootschap’ (2)

In dit artikel wordt gesproken over ‘verschillende gemeentelijke belangen’ – waarbij gedacht moet worden aan bijvoorbeeld parkeeroverlast en wensen van omwonenden – die reden waren om niet over te gaan tot een zogeheten ABC-constructie.

7. Kunt u meer duidelijkheid geven wat de ‘verschillende gemeentelijke belangen’ destijds waren?

8. Bent u op de hoogte van de ABC-constructie die de gemeente Gouda mogelijk gaat toepassen met de verkoop van de Prins Willem-Alexanderkazerne t.b.v. de te bouwen “megamoskee”?

9. Bent u, gelet op de door de gemeente in de vorige collegeperiode gewekte verwachtingen, voornemens dan wel bereid om de Stichting Johan Maasbach Wereldzending met de Prinses Julianakazerne alsnog een ABC-constructie aan te bieden? Zo nee, waarom niet?

Pieter Grinwis                                                                             Richard de Mos

ChristenUnie/SGP                                                                     Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag

 

(1) https://www.biedboek.nl/realestate/view/61/therese-schwartzestraat-15-te-den-haag

(2) http://www.telegraaf.nl/binnenland/23681311/__Wel_moskee__geen_christenen__.html