Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Begin 2021 zijn de panden aan de Tarwekamp 3 gesloopt. 

  1. Is het college op de hoogte dat er op de locatie aan de Tarwekamp 3 reeds enkele maanden een braakliggend terrein ligt?
  2. Klopt het dat de British School in the Netherlands eigenaar is van het terrein?
  3. Klopt het dat de British School in the Netherlands op het terrein wil gaan ontwikkelen? Zo nee, wie gaat er op het terrein ontwikkelen?
  4. Is er contact met de eigenaar van het terrein over wanneer de ontwikkeling gaat plaatsvinden? 
  5. Uit de beantwoording van eerdere vragen over de Harstenhoekweg (RIS296483) blijkt dat het college van mening is dat het wenselijk is dat sloop en nieuwbouw op elkaar aansluiten, dat braakliggende terreinen niet wenselijk zijn in verband met mogelijke overlast en ook de buurt gebaat is bij één doorlopend proces. Geldt dit ook voor de locatie aan de Tarwekamp 3? Zo nee, waarom niet?

Eerder stelde Hart voor Den Haag/ Groep de Mos vragen over twee andere braakliggende locaties, de Harstenhoekweg en de Pnielkerk locatie

6. Kan het college aangeven wanneer de bouwwerkzaamheden voor zowel de locatie Harstenhoekweg als de locatie Pnielkerk zullen gaan aanvangen? Zo nee, waarom niet?

In een bestemmingsplan kan niet worden geregeld dat een eigenaar verplicht is een bestemming, zoals wonen, te verwezenlijken. Privaatrechtelijk kan dit wel. In overeenkomsten met ontwikkelende partijen kan een bouwplicht- al dan niet met boetebeding- worden opgenomen. 

7. Is voor de ontwikkeling van de locatie aan de Tarwekamp 3 een bouwplicht opgenomen? Zo nee, waarom niet en zou het college dit in toekomstige gevallen wel doen?

8. Is het college bereid om indien de bouwwerkzaamheden nog langer op zich laten wachten de ontwikkelende partij hierop aan te spreken en te vermanen met de bouwwerkzaamheden te starten? Zo nee, waarom niet?

9. Wat vindt het college van het idee om in de tussentijd de braakliggende locaties in elk geval nuttig te gebruiken en in samenspraak met de omwonenden in te richten als parkeerplaats, speelterrein of park? Graag een uitgebreide toelichting.