14 december 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen meer buurttuinen voor ouderen aan de Mozartlaan
Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.
Aan de Mozartlaan zijn een vijftigtal buurttuintjes beschikbaar voor de bewoners die jaarlijks gehuurd kunnen worden. Hier maakt de buurt gretig gebruik van. Door een te beperkt aantal beschikbare buurttuintjes vindt er jaarlijks een loting plaats voor wie er voor zo’n stukje grond in aanmerking komt.

1.     Is het college bekend met de procedure van uitgifte van de buurttuinen? Zo ja, is het college op de hoogte dat vraag en aanbod niet gelijklopen? Zo nee, is het college bereid hier onderzoek na te doen en zo ja, per wanneer?  

2.     In het tweede deel van de Mozartlaan ligt een groot stuk grond braak. Er wordt door de gemeente jaarlijks ingezaaid en gepoot. Er gebeurt daar het hele jaar verder niks. Is het college bekend met dit stuk grond? Zo ja, kan het college aangeven wat het doel en gebruik van dit stuk grond is?  

3.     Er zijn diverse scholen in de buurt. Ook zij kunnen gebruik maken van het stuk grond en de buurttuinen voor speciale educatie. Kan het college aangeven of scholen gebruik (kunnen) maken van deze tuinen/grond? Zo ja, heeft het college hiervoor specifieke plannen en is het mogelijk toe te lichten hoe dit dan verloopt/zal verlopen?  

4.     In Den Haag breed is er een steeds groter wordende vraag naar buurttuinen. Is het college op de hoogte van de steeds groter wordende vraag naar buurttuinen? Zo ja, wat zijn de plannen van het college om aan deze groeiende vraag te voldoen? Zo nee, is het college bereid hiernaar onderzoek te doen en zo ja, per wanneer?  

5.     Den Haag zijn een aantal buurttuinen te vinden in Duivelandsestraat, Erasmusweg, Guntersteinweg, Havenkade, Hildebrandplein, Kamperfoeliestraat, Kortenbospad, Stuwstraat, Mozartlaan, Overbosch/Vlaskamp en het Zuiderpark. Kan het college aangeven wat de vraag en aanbod situatie is betreffende bovengenoemde tuinen?  

6.     De verwachte groei van senioren in Den Haag zal de vraag naar buurttuinen enorm doen groeien. Is het college bereid te onderzoeken of in ieder geval – op zeer korte termijn – het braakliggende stuk grond aan de Mozartlaan ingezet kan worden als een extra buurttuin locatie?