Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Janice Roopram en Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Initiatieven om het leven van ouderen aangenamer te maken zijn onmisbaar in de samenleving, ook in de Haagse samenleving. Een belangrijk gegeven hierin is de effectiviteit, evalueren/controle en het bereik. Jaarlijks zou er opnieuw bekeken moeten worden of de gemeente wederom subsidie zal toekennen aan de initiatiefnemers. Vooral als het gaat om forse bedragen. Raadsleden Janice Roopram en Nino Davituliani zijn benaderd door onder meer Wijkberaad Laak Centraal, Stichting Wijkbus Laakkwartier en Ouderensociëteit LipA 1.

1. Kan het college aangeven wat de reden is dat de subsidie van Stichting Laakse Lente is gehalveerd?

Op de website www.subsidieregister.denhaag.nl staat aangegeven hoeveel de Laakse Lente aan subsidie heeft ontvangen van de gemeente. Hierbij wordt er aangegeven wat de doelstelling is om subsidie te verstrekken.

In 2017 heeft de stichting een bedrag ontvangen van 19.852. In 2018 een bedrag van 20.884, in 2019 20.000 en nu dus in 2020 9.944. De afgelopen jaren heeft Stichting de Laakse Lente subsidie ontvangen voor onder meer de aanpak van eenzaamheid. Daarnaast zijn er fondsen aangeschreven en krijgt de stichting steun van ondernemers. Tevens moeten de bezoekers van het huiskamerproject een contributie betalen van 5 euro per maand en ook per activiteit een bijdrage betalen.

2. Wat vindt het college van de bovengenoemde inkomsten van een ‘kleinschalig wijkgericht’ huiskamerproject?

3. Kan het college de hoge subsidiebedragen verklaren? (exploitatie subsidie?)

4. Wat zijn de procedures met betrekking tot de aanvraag voor een subsidie bedrag indien ook Fondsen zijn aangeschreven?

5. Zijn er meerdere huiskamerprojecten in Den Haag? Zo ja, krijgen deze initiatieven ook een bedrag van 20.000 euro toegekend?

6. Heeft het college inzage in de financiële administratie van Stichting de Laakse Lente om transparantie te waarborgen en waaraan het geld is uitgegeven?

7. Hoe heeft het college de effectiviteit gemeten van de Laakse Lente? Hoeveel bewoners maken gebruik van het huiskamerproject en wonen deze mensen ook daadwerkelijk in Den Haag?

8. Klopt het dat de Laakse Lente nu drie dagen per week open is?

9. Begin april heeft wethouder Balster informatie ontvangen met onder meer bovengenoemde bevindingen. Wat heeft de wethouder met deze informatie gedaan en waarom heeft degene die de informatie heeft ingediend tot op heden nog niets vernomen?

Nino Davituliani, Janice Roopram

Hart voor Den Haag/Groep de Mos