14 oktober 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Piet Vinkplantsoen

 

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het Piet Vinkplantsoen dat door uw College ter meerdere eer en glorie van wijlen oud-wethouder Piet Vink is aangelegd?

2) Klopt het feit dat deze aanleg de belastingbetaler 50.000 euro heeft gekost? Zo ja, kunt u duiden waarom het onderhoud zo erbarmelijk slecht is, daar het plantsoen de hele zomer is overwoekerd met torenhoog staand onkruid en dat na het maaien troosteloze vermolmde plantenbakken het aangezicht bepalen, iets dat bewoners en bezoekers een doorn in het oog is?

3) Waarom heeft de gemeentelijke dienst belletjes van bewoners over de erbarmelijke staat van onderhoud van het plantsoen niet ter harte genomen?

4) Waarom heeft het College de schoffel in 2013 niet ter hand genomen toen Groep de Mos het slechte onderhoud van het Piet Vinkplantsoen ook al aan de kaak stelde, zeker gezien de 50.000 euro die hiervoor schijnen te zijn uitgegeven?

5) Hoe zit het qua onderhoud van perken, plantsoenen en straten v.w.b. onkruidverwijdering? Klopt het dat één per jaar maaien het enige is dat gedaan wordt? Kunt u in uw beantwoording meenemen waarom mensen steen en been klagen over het groenonderhoud in de stad.

 

Arjen Dubbelaar

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag