11 augustus 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Aagjes Huiskamer

 

Bij Aagjes Huiskamer in Moerwijk kunnen ouderen terecht voor een praatje, een kop koffie of een vraag. Een prima stek die eenzaamheid van ouderen bestrijdt. Een locatie die geheel draait op de kracht van vrijwilligers. Door een niet uit te leggen noodzaak om ruimte in het wijkcentrum aan derden te verhuren, moeten de ouderen hun huiskamer straks delen met jongeren.

 

Volgens art 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

  1. Kent u Aagjes Huiskamer, die een rustpunt is voor ouderen in Moerwijk en geheel draait op de inspanningen van vrijwilligers?
  2. Bent u op de hoogte van een brief van Wethouder Klein dd 17 december 2014 waarin wordt aangegeven dat de huiskamer kan blijven bestaan? (1)
  3. Waarom is het noodzakelijk ruimte in het wijkcentrum Moerwijk te verhuren waardoor de huiskamer moet wijken?
  4. Bent u het met Groep de Mos / Ouderen Partij eens dat de inrichting voor een huiskamer van ouderen aan andere eisen moet voldoen dan een inrichting van een ontmoetingsplaats voor jongeren? Graag een toelichting bij het antwoord.
  5. Bent u bereid te bemiddelen in een oplossing waarbij alle belanghebbenden hun huidige ruimte behouden? Zo nee, waarom niet?

Wanneer de huiskamer haar ruimte moet delen met jongeren, zal de huidige inventaris die pas voor meer dan 22.000 euro is vernieuwd, moeten worden aangepast aan de wensen van jongeren. Daarbij zal een groot deel worden weggegooid.

 

  1. Vindt u – net als Groep de Mos / Ouderen Partij – de herinrichting verspilling van gemeenschapsgeld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe denkt u de verspilling te voorkomen?

 

  1. Eerder heeft Groep de Mos / Ouderen Partij nutteloze besteding van tonnen subsidiegeld aan het licht gebracht. Zie daarvoor schriftelijke en mondelinge vragen over de Stichting SING en groepswonen door ouderen. Hoe denkt u de doelmatige en verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld in de vorm van subsidies in het algemeen en ouderenwelzijn specifiek in de toekomst te bewaken?

Tijdens diverse gesprekken over dit onderwerp in Aagjes Huiskamer was een veel gehoorde klacht dat “stadhuis, het stadsdeel en de welzijnsorganisaties de regelgeving op hun eigen wijze interpreteren”.

 

  1. Hoe duidt u de indruk van vrijwilligers dat regels en voorschriften door het stadhuis, het stadsdeelkantoor en de welzijnsorganisaties op een eigen wijze worden toegepast?

 

  1. Welke maatregelen neemt u om deze indruk weg te nemen?

 

  1. Hoe controleert u de toepassing van deze regels en voorschriften?

 

 

15 juli 2015

 

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag

 

(1) BENW/OCW/2014.1941 d.d. 17 december 2014