9 maart 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen auto invalide Ahmed weggesleept

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vervolgvragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 


1) Bent u bekend met de eerdere vragen aan het bericht van Ahmed Araad, een invalide man die bij het aanvragen van een invalideparkeervergunning aan alle door u gestelde criteria voldoet, maar die van u geen vergunning krijgt? (1) en (2)


2) U heeft in de media laten optekenen dat deze kwestie, waar u uw eigen criteria heeft geprullemandeerd en u de invalide Ahmed laat zitten bij de aanvraag van een invalideparkeervergunning, zou oplossen? Waarom is dit niet gebeurd? Graag een toelichting.


3) Ahmed woont 30 meter van de plek waar zijn geparkeerde auto stond. Hij heeft geen inviduele, wel een bewonersvergunning. U sluit twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zonder enige noodzaak af (3). Waarom is er geen enkele coulance? 


(1) https://www.hartvoordenhaag.nl/knettergekke-beslissing-bij-niet-toewijzen-invalideparkeerplek/


(2) https://twitter.com/ahmedaarad/status/1351570773715144706?s=21


(3) https://twitter.com/ahmedaarad/status/1360661936619352064?s=21