23 september 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen Overlast door slecht groenonderhoud gemeente blijft.

Overeenkomstig art 30 van het reglement van orde van de Haagse gemeenteraad stelt ondergetekende de volgende vragen

1). Met RIS 280841 heeft u geweigerd tegemoet de komen aan klachten van bewoners. Wel is in een aanvullende mail van 22 april 2015 door de bestuursadviseur van de wethouder BSKB bevestigd dat de pollen van de populier licht allergeen zijn. Verder is toegezegd de overlast in de buurt een jaar te monitoren. Kunt u het resultaat van deze monitor met ons delen?

2). Diverse bewoners stellen dat met name in het voorjaar, toen de populier voor veel overlast zorgde, verzoeken aan de gemeente zijn gedaan om tot een oplossing te komen, waaronder een petitie met handtekeningen van de omwonenden. Hoe heeft u daarop gereageerd?

3). Bij een bezoek aan de buurt is geconstateerd dat het groen onderhoud abominabel is. Een deel wordt door een actieve bewoner opgelost zoals uit bijgaande foto blijkt. Waarom laat u het onkruid torenhoog groeien?

4). Bent u bereid om in de komende periode de aanpak van onkruid in gemeentelijke plantsoenen, groenstroken enz. voortvarend aan te pakken? Zo ja, hoe?

5). Bent u bereid de betrokken actieve bewoner (NWA bij Groep de Mos bekend) in het zonnetje te zetten? Graag een toelichting op uw antwoord.