Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Is het college bekend met de uiterst moeilijke situatie, waarin de stichting Speeltuin-Vermeerpark zich momenteel verkeert als gevolg van de coronacrisis? Zo ja, op welke manier(en) heeft de gemeente getracht de stichting hulp te bieden?

2. Deelt het college de mening dat het coronavirus grote impact heeft op het functioneren van de stichtingen die van grote waarde zijn voor de stad? Zo ja, kan het college inzichtelijk maken hoeveel stichtingen, die niet in aanmerking kwamen voor de regeling via het noodloket voor coronacrisis, alsnog door de gemeente zijn geholpen?

3. Kan het college zich voorstellen dat door het wegvallen van opdrachten van de kant van de gemeente en andere organisaties en het niet meer kunnen verhuren van speelmatreialen, een enorme financiële gat is ontstaan bij de stichting waardoor zij niet meer overeind kan blijven?

4. In hoeverre erkent het college het belang van het voortbestaan van de stichting Speeltuin -Vermeerpark voor de wijk en met name voor de kwetsbare kinderen uit de buurt? Graag een gemotiveerd antwoord.

5. Ziet het college de mogelijkheid om aan de stichting Speeltuin-Vermeerpark acute noodhulp te verlenen in de vorm van subsidie om de stichting zodoende de mogelijkheid te bieden de coronacrisis te overbruggen? Zo ja, bent u bereid om met de stichting per direct in contact te treden ten einde achter te komen waar de pijnpunten liggen en deze te verzachten? Zo nee, waarom niet?

Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos