22 september 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen betere luchtkwaliteit schoolgebouwen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Is het college bekend met de artikelen: “RIVM onderzoekt verspreiding coronavirus door ventilatiesysteem”*, “leraren bezorgd over ventilatie van klaslokaal”**?

2. Deelt het college de zorgen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos over het duidelijke en inmiddels aangetoonde verband tussen de luchtkwaliteit op scholen en de risico’s op de verspreiding van virussen zoals het coronavirus? Zo nee, waarom niet?

3. In de beantwoording van de schriftelijke vragen RIS 305548 heeft het college aangegeven dat het bereiken van een veilige en gezonde leeromgeving onder de verantwoordelijkheden van de schoolbesturen valt. In hoeverre realiseert het college zich dat de gezondheid en het welzijn van al haar inwoners in beginsel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt en dat zij derhalve te allen tijde gehouden is aan de plicht om deze dan ook te (blijven) borgen?

4. In de beantwoording van deze schriftelijke vragen RIS305548 geeft het college tevens aan dat wat betreft de relatie tussen ventilatie en de verspreiding van het Coronavirus nog veel onbekend is. Heeft het college, op basis van in de media verschenen artikelen ( * t/m ***) alsmede de waarschuwingen/adviezen van de artsen en microbiologen, deze mening inmiddels bijgesteld? Zo nee, waarom niet?

5. Klimaatinstallateur Harry Vaatstra gaf onlangs nog in Trouw aan dat de lucht in een gezonde klas iedere acht minuten moet worden ververst, en mogelijk nog vaker. Tevens heeft VO-raad duidelijke zorgen geuit ten aanzien van aerosolen in de lucht. Tenslotte heeft het vakbond het kabinet opgeroepen om helderheid te bieden over ventilatiesystemen op scholen nu dit al jarenlang een probleem is. Kan het college hier (uitgebreid) op ingaan?

6. Sinds het fysieke onderwijs in het PO en VO weer in gang is gezet, maken veel ouders en leerkrachten zich zorgen over de luchtkwaliteit van schoolgebouwen. Is het college met Hart voor Den Haag van mening dat de Corona-uitbraak een extra reden is om het verbeteren van van de luchtkwaliteit op alle scholen in Den Haag met hoge urgentie op te pakken? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college, in het licht van alle bevindingen/oproepen van verschillende instanties, artsen en biologen, nog steeds voornemens om het verzoek, om de luchtkwaliteit van schoolgebouwen in kaart te brengen, naast zich neer te leggen en af te doen met: “Het is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen”? Zo nee, heeft het college eindelijk het licht gezien en zal zij nu wel in gesprek te treden met de schoolbesturen teneinde de luchtkwaliteit van schoolgebouwen in beeld te brengen en maatregelen te treffen ter verbetering van de ventilatiesystemen en luchtkwaliteit op scholen?

8. Is het college met Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat leerkrachten het volste recht hebben op de basisvoorwaarde, namelijk: in een aantoonbare veilige werkomgeving te werken? Immers, ‘voorkomen is beter is dan genezen’. Zo ja, is de wethouder bereid om van de PO-raad te verlangen rekening te houden met deze legitieme wens van de leerkrachten en het dragen van mondkapjes gewoon toe te staan? Zo nee; om welke moverende redenen?

9. Welke scholen hebben reeds reserves voor handen om dit probleem op te lossen?

https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2343007-rivm-onderzoekt-verspreiding-coronavirus-door-ventilatiesysteem

** https://dagblad070.nl/algemeen/leraren-bezorgd-over-ventilatie-van-klaslokaal

*** https://www.trouw.nl/binnenland/volgens-onderzoek-moeten-scholen-de-lucht-elke-4-minuten-verversen-maar-dat-lukt-amper~b528bad3