Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid de Blok (Hart voor Den Haag/ Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Op 10 juni 2020 heeft Hart voor Den Haag acht vragen gesteld over achterstallig onderhoud van complex 225 van Haag Wonen (RIS 305523). Het college heeft de vragen op 8 september beantwoord. Na een recent werkbezoek aan bewoners van Complex 225 van Haag Wonen blijkt dat er weinig tot geen gevolg is gegeven aan enkele toezeggingen van Haag Wonen. Op vraag 7 reageert het college dat Haag Wonen het initiatief heeft genomen bij bewoners langs te gaan. Tijdens het recente werkbezoek gaven enkele bewoners aan iets van Haag Wonen vernomen te hebben, maar dat de meeste gemelde gebreken uit 2020 nog steeds bestaan.

1) Is voor het college inzichtelijk in hoeverre Haag Wonen aan haar toezeggingen heeft voldaan? Zo neen, waarom niet?

2) Wil het college Haag Wonen er op wijzen dat veel bewoners nog steeds dezelfde klachten hebben en hen verzoeken de klachten van de bewoners serieus te nemen? Zo neen, waarom niet?

Elke woning heeft een eigen energielabel dat laat zien hoe zuinig de woning is. Iedere 10 jaar moeten woningen een nieuw energielabel krijgen om deze aan te passen aan de actualiteit. Onderzoeksbureau Innax deed eind 2019 inspectie van complex 225 van Haag Wonen.

Het complex 225 is 40 jaar geleden gebouwd en kent tocht problematiek doordat de verouderde klapramen niet goed meer afsluiten. Innax liet weten dat kierdichting, het niet goed afsluiten van de klapramen, geen onderdeel is van de berekeningsmethodiek. Het niet goed functioneren van het ventilatiesysteem, d.w.z. de constante onderdruk in de woning ook in koude perioden, wordt niet beoordeeld voor de energiezuinigheid. Door het ventilerend ophangen van het Trespa aan de gevels bij de renovatie komt de koude direct tegen de binnenwand van de woningen. Door de kieren in de binnenwanden is er in een aantal woningen tocht. De isolatie van alle woningen met het Trespa is door de renovatie verslechterd, ondanks het plaatsen van nieuwe raamkozijnen met extra isolerend glas.

Op de vraag: Welke intrinsieke waarde heeft het wettelijk verplichte energielabel als gebreken die negatief van invloed zijn op de energiezuinigheid van een woning niet worden meegenomen in de berekening van het energielabel? Antwoord het college: ‘De berekening van het energielabel is een landelijk vastgestelde methodiek. Het doel van het energielabel is een objectieve globale indicatie van de energie-index van een woning. Bij onderhoud en woningverbetering wordt er niet alleen gekeken naar het verbeteren van het energielabel, maar ook naar het verbeteren van wooncomfort.’

3) Is het college het er mee eens dat een energielabel een wassen neus is als tocht en koude als gevolg van kieren bij kozijnen en binnenwanden niet worden beoordeelt voor het afgeven van het energielabel? Zo neen, waarom niet?

4) Wil het college er bij het Rijk op aandringen om tocht en koude door kieren ook in de beoordeling van het energielabel op te nemen? Zo neen, waarom niet?

In de parkeergarage aan de Jacob Jordaensstraat 5 die word beheert door Q- park is langs het beton een witte vloeistof zichtbaar. Op de plekken waar deze vloeistof op de grond druppelt worden uit voorzorg door bewoners geen auto’s geplaatst. Het betreft uittredend calciumchloride dat vroeger werd gebruikt voor het verharden van beton. Regenwater tast het beton aan door het poreuze dak.

5) Is het college hiermee bekend?

De gemeente is samen met Haag Wonen eigenaar van deze parkeergarage. De VVE is 20 mei 2014 aangeschreven door de Bewonerscommissie met het verzoek de lekkages te beëindigen.

6) Wil het college er bij de VVE op aandringen een oplossing te vinden voor de aanhoudende lekkages? Zo neen, waarom niet?