24 november 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen n.a.v. politiek debat in Mariahoeve

in samenwerking met D66, SP, CDA, HSP, PvdD en PvdA

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op dinsdag 6 oktober gingen diverse vertegenwoordigers van politieke partijen met elkaar en met bewoners in debat tijdens het door het Wijkberaad Mariahoeve georganiseerde debat. Diverse kwesties die in de wijk spelen, kwamen daarbij aan bod. Het gaat met name om nieuwbouw van de Vuurvlinder, de toekomst van het wijkpark, verkeersveiligheid, huisvesting van De Grondslag, het budget voor het gebiedsprogramma Mariahoeve en onderhoud van openbaar groen.

Rond de eventuele nieuwbouw van de Vuurvlinder naast het Diamantcollege en de mogelijkheden voor eventuele herinrichting van het wijkpark is ter plekke afgesproken dat het Wijkberaad een aantal belanghebbenden en geïnteresseerden bij elkaar zal roepen om ideeën uit te wisselen en waar mogelijk te combineren. Mocht een dergelijk nieuwbouwplan verdere vormen aannemen dan worden ondergenoemde fracties graag door het college op de hoogte gehouden.

Een aantal andere kwesties vraag om nadere aandacht vanuit het college. Middels deze schriftelijke vragen leggen wij deze kwesties graag aan het college voor.

Met inachtneming van artikel 30 van het reglement van orde stellen de fracties van CDA, D66, Groep de Mos, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, en SP daarom de volgende vragen.

Er zijn behoorlijke zorgen over de verkeersveiligheid in sommige delen van de wijk. Zo wordt er soms erg hard gereden op de royaal gedimensioneerde Diamanthorst (“een racebaan”) terwijl aan deze weg diverse scholen zijn gesitueerd. Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid bij die scholen. De British School pleit voor een zebrapad om het oversteken over de Diamanthorst veiliger te maken. Ook zijn er zorgen over de verkeersveiligheid rond de Waalse Louise de Colignyschool (onoverzichtelijke situaties aan twee kanten geparkeerde auto’s aan de Ametisthorst, ook op de hoeken van de straten) en op weg naar de Kennedyschool vanuit de Hofzichtlaan via het Elviraland. Ook de oversteek over het Finnenburg van en naar de natuurspeelplaats is een bron van zorgen voor ouders. Daarnaast werd de Hofzichtlaan genoemd waar fietsers vanaf Voorburg op deze drukke laan moeten fietsen (zonder vrijliggend fietspad).

  1. Is het college bekend met de zorgen ten aanzien van deze situaties? Hoe schat het college deze situaties in? Welke mogelijkheden ziet het college om deze situaties veiliger te maken en op welke termijn?

Verkeersveiligheid maakt nog geen deel uit van het concept-gebiedsprogramma.

  1. Waarom maakt verkeersveiligheid nog geen deel uit van het gebiedsprogramma? Uit welke budgetten worden verkeersveiligheidsmaatregelen gedekt?

Tijdens het debat kwam naar voren dat er vanuit het nieuwe Programma Stadsdelen en Wijkaanpak (programma 19) nog geen budget voor het gebiedsprogramma Mariahoeve (en andere wijken) bekend zou zijn gemaakt. Hierdoor zou de concretisering van plannen voor 2016 in de knel komen.

  1. Is het juist dat er in ieder geval voor dit gebiedsprogramma nog geen budget bekend is gemaakt? Welke effecten heeft dit op de concretisering van de gebiedsprogramma’s? Op welke termijn biedt het college duidelijkheid?

De Grondslag is een collectief dat op basis van vrijwilligerswerk diverse activiteiten onderneemt gericht op sociale en duurzame doelen in de wijk. Daarbij worden ook mensen met een uitkering ingezet. Door sloop van de voormalige Mondriaanschool aan de Haverkamp is dit collectief zijn basis kwijtgeraakt. Wijkberaad en bewoners hechten zeer aan de activiteiten die dit collectief voor en met de wijk organiseert en ziet graag dat er weer een vorm van huisvesting kan worden gevonden. De Grondslag ziet zelf mogelijkheden voor huisvesting in het deel van het pand op de hoek Ivoorhorst/Het Kleine Loo waar nu nog kinderopvang is gehuisvest maar waar naar verluidt op korte termijn een aanzienlijk deel van vrijkomt, cq reeds vrijgekomen is.

  1. Is het vrijkomende deel van het genoemde pand waar nu nog de kinderopvang is gehuisvest een optie voor De Grondslag? Waarom is de niet meer in gebruik zijnde brandweerkazerne geen optie? Welke andere mogelijkheden voor huisvesting in de wijk ziet het college? Is het college bereid met de Grondslag te overleggen om te komen tot een bevredigende oplossing voor huisvesting van de Grondslag in de wijk?

Nog niet zo lang geleden is het parkje gelegen aan het Dignaland / Hendrinaland fraai opgeknapt. Volgens bewoners is de beplanting echter nooit helemaal afgemaakt en blijft ook het onderhoud nu achter, met name met betrekking tot de rozenstruiken.

  1. Herkent het college dit signaal? Welke mogelijkheden ziet het college om een en ander weer op niveau te brengen?