Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

 1) Is het college bekend met het bijtincident door een gevaarlijke hond in Den Haag? (1)

2) Al jaren wordt er gesproken om het aantal bijtincidenten met hoog-risico honden terug te dringen. Om het actuele beeld helder te krijgen:

– wat zijn de meest actuele cijfers aangaande bijtincidenten met hoog-risico honden?

– welke concrete stappen heeft u de afgelopen jaren gezet bij het terugdringen van het aantal bijtincidenten? Graag een toelichting.

3) Worden eigenaren van honden na een bijtincident, welke niet strafrechtelijk wordt vervolgd, wel verplicht om hun hond te muilkorven en aan te lijnen en een cursus met hun hond te volgen? Zo neen, waarom niet?

4) Wanneer wordt er overgegaan tot een houdverbod van hondenbezitters waarvan hun dier is betrokken bij een bijtincident? Graag een toelichting.

5) Dierenopvangcentra geven aan dat zij hoog-risico honden niet kunnen opvangen, omdat er een tekort aan opvangruimte is. Ergo: door het tekort aan opvangplaatsen stijgt de kans op bijtincidenten. Opvangcentra stellen zelfs wachtlijsten te hebben, waardoor het risico op het in het wild loslaten van gevaarlijke honden toeneemt. Hoe groot is het tekort aan opvangruimte bij de Dierenopvangcentra? Zijn de wachtlijsten weggewerkt? Kunnen alle hoog-risico honden worden opgevangen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

6) Deskundigen pleiten voor landelijk beleid, met om te beginnen een deugdelijke registratie van de bijtincidenten. Elke stad doet het nu anders. Het aantal gevaarlijke honden is toegenomen sinds de landelijke Regeling Agressieve Dieren in 2008 werd ingetrokken. Sindsdien is het aan de gemeenten zelf om beleid te ontwikkelen, een taak die de ene gemeente voortvarender ter hand neemt dan de andere, met als gevolg een landelijke lappendeken aan hondenbeleid.  Wat is uw inzet hierbij richting het Rijk? Graag een gedetailleerd antwoord.

7) Is het college, net zoals wij dat zijn, er een voorstander van dat vechthonden alleen nog onder stikte voorwaarden gehouden kunnen worden, zoals bij een bewijs van deskundigheid, geen strafblad en het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering? Graag een gedetailleerd antwoord.

8) Welke andere preventieve maatregelen wilt het college, gezien de vele jaarlijkse bijtincidenten, verder nemen? Graag een gedetailleerd antwoord.

1) https://www.ad.nl/den-haag/julia-18-ligt-urenlang-op-operatietafel-na-aanval-agressieve-hond-helft-van-haar-gezicht-hing-eraf~a2cab3a6/