Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden William de Blok en Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

In de kinderrijke Rivierenbuurt, middenin het centrum van Den Haag, ligt het complex Eden. Het complex bevat huur- en koopwoningen, een medisch kinderdagverblijf, een kinderopvang en een kleinschalig verpleeghuis van HWW zorg: De Stromenhof. Het complex ligt tegenover een basisschool.

De Stromenhof beschikt over dertig kamers voor bewoners met een psychogeriatrische indicatie (bijvoorbeeld vanwege dementie), die langdurig intensieve zorg nodig hebben. Bewoners en omwonenden geven aan dat HWW het complex zal verlaten en de ouderen overgeplaatst zullen worden naar de overige locaties van HWW. Ook geven bewoners aan dat het Leger des Heils voornemens is om de doelgroep ‘Huis en Haard’ per 1 oktober te huisvesten in De Stromenhof.

 1. Kan het college aangeven of het klopt dat het verpleeghuis HWW De Stromenhof, gelegen aan de Scheldestraat 76-A, het pand zal verlaten en dat het Leger des Heils voornemens is om de doelgroep ‘Huis en Haard’, mensen met chronische psychiatrische problematiek, per 1 oktober 2021 te huisvesten? Zo ja, wanneer is het college op de hoogte gesteld van dit voornemen?
 2. Is het college op de hoogte dat de bewonerscommissie van het pand een petitie is opgestart?
 3. Op welke manier is het college op dit moment betrokken bij de planvorming van het Leger des Heils?
 4. Kan het college aangeven of er bij de planvorming of op een later moment, afspraken zijn gemaakt tussen gemeente en het Leger des Heils over het betrekken van stakeholders, in het bijzonder alle huidige bewoners van het complex en omwonenden?
 5. Kan het college aangeven naar welke locaties de ouderen worden verhuisd en het proces omschrijven, vanaf het moment van informeren van bewoners en familieleden over de verhuizing tot aan het verhuizen naar de andere locaties?
 6. De bewoners zijn zeer bezorgd en furieus dat ze niet zijn geïnformeerd door onder meer het Leger des Heils. Kan het college aangeven waarom de belanghebbenden, zoals huurders in het gebouw en omwonenden niet zijn geïnformeerd?
 7. Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat het in deze situatie wederom weer schort aan participatie van bewoners en omwonenden?
 8. De Stromenhof is een beschermde woonomgeving. Anders dan bij de doelgroep van HWW Zorg betekent dit dat bewoners zelfstandig naar buiten mogen. Heeft het college begrip voor de zorgen van omwonenden met o.a. kinderen, aangezien het om een doelgroep gaat waar er sprake is van chronische psychiatrische problematiek en mogelijk verslavingsproblematiek?
 9. Op welke manier gaat het college ervoor zorg dragen dat de beoogde aanwezigheid van deze doelgroep niet leidt tot extra sociale of maatschappelijk druk in de Rivierenbuurt?
 10. Kan het college aangeven hoeveel ‘Huis en Haard’ locaties aanwezig zijn in Den Haag en wat voor procedure het Leger des Heils inzet bij het vinden van nieuwe locaties?
 11. Kan het college aangeven van welke huidige locatie(s) de beoogde nieuwe bewoners van het Leger des Heils afkomstig zijn en konden de bewoners niet meer op de locatie(s) verblijven?
 12. Waarom heeft het Leger des Heils en de verhuurder van het pand de bewoners en omwonenden niet geïnformeerd over de intrek van psychiatrische cliënten in De Stromenhof?
 13. Kan het college aan geven wanneer de aangenomen motie (RIS309119) Actualisatie Leidraad controversiële voorzieningen wordt afgedaan?
 14. Is het college het ermee eens dat er in de Rivierenbuurt al veel zorginstellingen zijn gevestigd? Zo neen, waarom niet?
 15. Zijn er volgens het college alternatieve locaties om het Leger des Heils te vestigen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke?
 16. Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Rivierenbuurt 2013’ geld voor de locatie De Stromenhof een enkelbestemming Wonen. Valt het door het Leger des Heils beoogde gebruik van de locatie onder de bestemming ‘Wonen’? Zo neen, is de gemeente dan voornemens handhavend op te treden?
 17. Is het college voornemens om mee te werken aan een bestemmingswijziging indien dit noodzakelijk is om het Leger des Heils op de locatie aan De Stromenhof te vestigen? Zo ja, welke procedure zal

In het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ worden een aantal ambities uitgesproken rond de thema’s ‘Leefbaarheid’ (pagina 13), ‘het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken die extra aandacht nodig hebben’ (pagina 59), ‘Van de stad naar de wijk’ (pagina 72) en ‘Betere participatie’ (pagina 73).

18. Op welke manier is deze casus volgens het college concreet invulling gegeven aan deze ambities?

19. In dit coalitieakkoord wordt ook gesproken over ‘het realiseren van extra woningen voor zorgdoelgroepen’, is het toeval dat deze passage in het document (pagina 56) wordt gevolgd door een foto van het Eden complex (pagina 57) of is dit plan al langer bekend bij de gemeente?

William de Blok, Janice Roopram
Hart voor Den Haag/Groep de Mos