17 mei 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen Zalencentra in Den Haag

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het artikel ‘Extra zalen is doodsteek’ (1)

2) Kunt u duiden waarop u baseert dat er meer zalencentra in Den Haag bij zouden moeten komen, zeker nu de branche zich verenigd heeft tegen de komst van meer vierkante meters en stellen dat meer zalen de doodsteek is voor hun allen?

In 2010 verscheen een rapport van Van Spronsen & Partners (Bijlage bij RIS177376) (2) dat stelde dat er binnen een tijdsbestek van 10 jaar maximaal 1 feestzaal bij mag komen en dat ook stelde dat meer feestzalen tot leegstand zou leiden bij de huidige feestzalen.

3) Bent u bekend met het feit dat qua vierkante meters die ene feestzaal allang is behaald? Zo heeft zalencentrum Opera uitgebreid en is zalencentrum Kristal erbij gekomen; ook zijn er buiten Den Haag diverse zalencentra bij gekomen, waardoor er minder gebruikers van zalen naar Den Haag komen.

4) Bent u bekend met het feit dat de huidige zalencentra (zomermaanden, eerste maanden van het nieuwe jaar, ramadan periode en doordeweekse dagen) nu al met een enorme leegstand kampen en dat hetgeen waar u zich op baseert (geïnteresseerde exploitanten die zich met enige regelmaat bij u melden) geen goede aanname is voor het realiseren van meer zalen?

5) Heeft u de bereidheid om uw voornemen om drie extra zalen te bouwen te bevriezen en met de huidige zalencentra in gesprek te gaan? Zo ja, wilt u de Raad informeren over de uitkomsten van dit gesprek? Zo neen, waarom neemt u de noodklok die zij, notabene de vertegenwoordigers vanuit de branche, luiden niet serieus?

De Horecavisie stelt dat er nog voorwaarden moeten worden geschapen die het realiseren van meer zalen mogelijk moeten maken.

6) Kunt u garanderen dat het voorkomen van branche-kannibalisme de belangrijkste voorwaarde gaat zijn, waardoor de huidige zalencentra, die, meestal op uitnodiging van de gemeente Den Haag, miljoenen hebben geïnvesteerd in hun complexen, beter worden beschermd? Zo neen, waarom kiest u ervoor om de branche van zalencentra in Den Haag op te blazen en ondernemers kapot te maken?

(1) ‘Extra zalen is doodsteek’, Telegraaf, 12 april 2016

(2) ‘Marktverkenning grootschalige laag segment te Den Haag’

Richard de Mos

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag