26 januari 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen betere bereikbaarheid Wateringse Veld

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Dubbelaar en De Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met de brief van de bewonersorganisatie Bewonersplatform Wateringse Veld?

2) Wanneer zijn alle onderzoeken en verkenningen afgerond?

3) Wat moet er nog gebeuren voordat er aan oplossingen voor een betere bereikbaarheid begonnen kan worden?

 In de brief schrijft het Bewonersplatform Wateringse Veld over de dringende behoefte aan uitwijkvakken voor de lijnbus.

4) Ziet het college deze behoefte ook? Zo nee, waarom niet?

5) Is het college bereid om deze uitwijkvakken ook aan te leggen? Zo nee, waarom niet?

In de brief Stand van zaken mobiliteitsvraagstukken Wateringse Veld (RIS 305677) schrijft het college dat kleine aanpassingen aan de inrichting van het kruispunt voor een beperkte verbetering van de doorstroming zorgt.

6) Wil het college deze alvast kleine aanpassingen uitvoeren om een beperkte doorstroming te realiseren? Zo nee, waarom niet?

In de brief Stand van zaken mobiliteitsvraagstukken Wateringse Veld (RIS 305677) schrijft het college over de Noordweg als een lokale wijkonsluitingweg en de verkeerseffecten van ontwikkelingen op de bestaande wijk.

7) Is de afsluiting van de Ambachtsweg in Wateringen meegenomen in het onderzoek van bureau Goudappel Coffeng? Zo nee, waarom niet?

8) Welke impact heeft de afsluiting van de Ambachtsweg in Wateringen op de bereikbaarheid van het gebied tussen de Noordweg en de Erasmusweg in Den Haag?

9) Wanneer worden de verkeersaanpassingen aan de Noordweg uitgevoerd?

Op 21 januari 2020 heeft de gemeenteraad Westland de Visie Wateringen 2030 vastgesteld. Verkeer en verkeersproblemen is hierin een belangrijk thema.

10) Welke impact heeft de Visie Wateringen 2030 op het verkeer in het Wateringse Veld? Graag een gedetailleerd antwoord.

Door verschillende maatregelen aan de zijde van de gemeente Westland wordt het nu nog drukker op de Laan van Wateringse Veld, de Noordweg en het Oosteinde.

11) Hoe denkt het college deze extra verkeersbewegingen vanuit Wateringen op de bestaande infrastructuur in het Wateringse Veld op te kunnen vangen, mede omdat uit Haags onderzoek blijkt dat het verkeer al moeizaam doorstroomt?

12) Hoe is het college betrokken in deze besluitvorming in de gemeente Westland en welke gevolgen heeft dit voor verkeer en bewoners in het Wateringse Veld?

13) Wanneer denkt het college aan de uitvoering van oplossingen te beginnen om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren?

(1) Brief Bewonersplatform Wateringse Veld als JPG-bijlage.

(2) RIS 305677 Stand van zaken mobiliteitsvraagstukken Wateringse Veld, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/591119 

(3) Gemeente Westland – Visie Wateringen 2030, https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen/centrumplannen/visieontwikkeling-wateringen.html

Arjen Dubbelaar & William de Blok
Hart voor Den Haag/Groep de Mos