Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 

1) Bent u bekend met het feit dat Utrecht het heropenen van restaurants wil testen? (1) 

2) Deelt u de mening dat uw college ook initiatieven moet tonen om ondernemers in nood weer perspectief te bieden? Zo ja, hoe gaat u dat doen? 

3) Heeft u de bereidheid om bij het Kabinet aan te dringen op het schrappen van de lockdown en te komen tot een lock-in, waarbij we kwetsbare mensen tegen Corona beschermen en we het sociaal-economische leven weer op gang brengen? Zo neen, waarom niet? 

4) Heeft u de bereidheid om soortgelijke proeven uit Utrecht ook in Den Haag op poten te zetten? Zo ja, gaarne een uiteenzetting hoe u e.e.a gaat voorzien van de spreekwoordelijke handen en voeten. Zo nee , waarom niet?